Arbetskraftsbrist inom vården och vårdens kvalitet: Effekter av arbetskraftsmigration bland vårdpersonal

Författare: Daniel Avdic, Och Giuseppe Moscelli, Och
Dnr: 83/2022

Vårdbehovet i Sverige liksom i många andra länder förutspås öka kraftigt i framtiden på grund av olika faktorer, såsom en åldrande befolkning. Det är därför viktigt att undersöka hur framtidens behov av personal inom vårdsektorn kan säkras. Detta projekt undersöker hur vårdens kvalitet påverkas av arbetskraftsbrist bland vårdpersonal genom att utnyttja variation i löneutveckling mellan Sverige och Norge och IT boomen under 90-talet som exogena faktorer som påverkar sjukhusens möjlighet att rekrytera och behålla personal. Vi planerar att använda data på olika vårdutfall på sjukhusnivå inom ett antal vårdområden över tid länkat till individuell information på vårdpersonal och deras arbetsplatser för att studera denna fråga. Utöver detta vill vi också studera vårdens personalomsättning, sjukskrivningsbeteende och anställdas humankapital som underliggande mekanismer till förändringar i vårdkvaliteten.

Eftersom personalintensiteten inom vårdorganisationer sannolikt är korrelerat med organisationens kvalitet som helhet (t.ex. har ineffektivt drivna sjukhus troligtvis svårare att rekrytera personal) behöver vi utnyttja exogen variation från andra faktorer som endast påverkar vårdpersonalens möjligheter att söka sig till andra arbeten. Nominella löner i Norge har under lång tid ökat mer än i Sverige vilket har gjort att många sjuksköterskor och läkare temporärt eller permanent flyttat till Norge för att arbeta. Utöver denna variation planerar vi att använda IT-boomen under 1990-talet som en chock i karriärmöjligheterna för unga och konkurrent till rekrytering inom vården, samt vårdvalsreformer under samma tidsperiod.