Inkomstrisk vid företagsstörningar och långsiktiga kontrakt

Författare: Thibaut Lamadon , Och
Dnr: 123/2014

Att förstå de källor till inkomstosäkerhet som arbetstagare står inför på arbetsmarknaden är grundläggandeför utformningen av försäkringarsom syftar till att minska osäkerhet och ojämlikhet i samhället. En viktig forskningslitteratur på områdethar tittat på individers förmåga att försäkra sig mot inkomststörningar (Blundell, Pistaferri och Preston, 2008; Heathcote, Storesletten och Violante, 2014) och en annan viktig forskningslitteraturhar tittat på hur man mäter inkomstsprocessens statistiska egenskaper (MaCurdy, 1982; Meghir och Pistaferri, 2004). Slutligen har nylig forskning empiriskt studerat hur stor del av inkomstosäkerheten som kan härledas till företagsspecifika störningar (Guiso, Pistaferri och Schivardi, 2005; Carlsson, Messina och Skans, 2010).

I detta projekt har jag för avsikt att utveckla och värdera en jämviktsmodell genom att använda en teori om spridning av störningar. Omgivningen räknar med störningar för både arbetstagare och företagsproduktivitet och ett mycket flexibelt kontraktsutrymme där företag kan välja hur mycket försäkring man ska ge sina anställda. Vidare är arbetstagarnas rörlighet synnerligen begränsad genom sökfriktioner som skapar ofrivillig arbetslöshet. Modellen är flexibel och gör det möjligt att studera arbetsmarknadspolitik så som minimilöner, icke-linjär beskattning, arbetslöshetsersättning och avgångsvederlag.

För att fastställa de många riskkällorna och deras s k passthroughtill löner så skulle modellen optimalt värderas genom att använda matchade arbetsgivar-arbetstagardata. Detta skullekräva information om arbetsgivarna så som mervärde och mängden lån, samt information om arbetstagarna. För att slutföra projektet skulle vi optimalt behöva ha tillgång till Louise data, ESFTG och FTGAST data. Beräkningarna är baserade på information mellan kollegor och det är viktigt att behålla arbetsplatsens ID. Om möjligt skulle tillgång till den årliga studien om timmar och sysselsättning göra det möjligt för oss att ta ett steg framåt och vi skulle kunna utseparera förändringar i lön från förändringar i timmar.