Konkurrens om befordran och specialisering inom hushållet

Författare: Spencer Bastani, Och Thomas Giebe, Och Oliver Guertler, Och

Dnr: 241/2022

I detta teoretiska delprojekt, studerar vi optimalt arbetsutbud inom familjen när båda föräldrarna konkurrerar om befordran på sina respektive arbetsplatser och vilka konsekvenser detta har för specialisering inom hushållet. Målet är att inom ramen för vår stiliserade tävlingsmodell utreda om specialisering kan uppstå som en effektiv respons på konkurrensen på arbetsmarknaden även i situationer där alla arbetare har samma möjligheter att göra karriär.

Ekonomisk forskning har belyst hur tävlingar på arbetsplatser, exempelvis i samband med befordringar, kan fungera som effektiva verktyg för att uppmuntra till en högre arbetsinsats och identifiera högproduktiva individer lämpade för mer krävande arbetsuppgifter. Tävlingar kan vara effektiva att ge incitament till ansträngning i situationer där det är kostsamt att mäta den absoluta nivån på arbetsinsatsen men där det är möjligt att utvärdera den relativa prestationen i förhållande till andra arbetare. Tävlingar är också effektiva i situationer där en individs arbetsinsats inte kan verifieras av en tredje part. I princip kan ett företag bestämma sig för att inte belöna en arbetare genom att hävda att arbetsinsatsen var otillräcklig, och det skulle vara svårt för en tredje part (som exempelvis en domstol) att bevisa motsatsen. I en tävling är i stället priserna utlovade på förhand i form av befordran och högre kompensation. Vidare kan en extern part verifiera att en befordran har skett och företaget har inget incitament att befordra någon annan än den mest värdefulla arbetaren eftersom kostnaden av de utlovade priserna är oberoende av vem i företaget som blir befordrad.