Syskonkorrelationer i förmögenhet

Författare: Adrian Adermon, Och Kristin Gunnarsson, Och

Dnr: 225/2016

Det finns en stor litteratur om social rörlighet mellan generationer. En populär metod för att studera betydelsen av familjebakgrund är att estimera korrelationer mellan syskons inkomst eller utbildning, där en högre korrelation tyder på en större betydelse av familjebakgrund och uppväxtmiljö och vice versa. Denna metod har dock hittills inte använts för att studera överföringen av förmögenhet till barn.

Frågan om förmögenhetsöverföring är viktig eftersom den har stor betydelse för hur ekonomisk ojämlikhet förs över mellan generationer. Tidigare forskning har dessutom visat att förmögenhetsöverföringen tycks drivas av delvis andra mekanismer än överföringen av inkomst och utbildning.

I detta projekt avser vi använda svenska registerdata för att estimera syskonkorrelationer i förmögenhet, med syfte att klarlägga betydelsen av familjebakgrund samt studera möjliga mekanismer för överföringen. Vi kommer studera betydelsen av arvsöverföring samt mer indirekta faktorer som t.ex. föräldrars inkomst och utbildningsnivå. Vi kommer även studera utvecklingen av syskonkorrelationen över tid, med fokus på effekten av konjunkturfluktuationer och kraftiga börsfall (genom IT-krisen i början av 2000-talet).

Forskningsområden