Effekter av insatser för unga med nedsatt arbetsförmåga i Sverige och Norge

Författare: Caroline Hall , Och Inés Hardoy, Och Kristine von Simson, Och
Dnr: 3/2017

Projektdeltagarna undersöker likheter och skillnader i arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga i Sverige och Norge. Mer specifikt beskriver författarna vilken typ av insatser unga arbetslösa med funktionsnedsättning som med för nedsatt arbetsförmåga får del av genom arbetsförmedlingen i Sverige och Norge. Därefter skattas, med hjälp av en så kallad ”timing-of-events-ansats”, effekter av olika kategorier av insatser på jobbchanserna för denna grupp arbetslösa.

Projektet baseras på registerdata från bl.a. respektive lands arbetsförmedling för perioden 2002-2013. De arbetslösa följs upp till fyra år efter att de registrerats vid arbetsförmedlingen och projektet undersöker effekter både på övergång till arbete och reguljära studier.