Nordisk jämförande analys av nyanländas integration efter avslutat etableringsprogram

Författare: Linus Liljeberg, Och

Dnr: 9/2021

Hur har det gått för nyanlända som deltagit i etableringsinsatser under 2008–2019 i Sverige, Norge och Danmark. Bland annat undersöks om etableringsmönstren skiljer sig åt eller följer samma mönster på kort och lång sikt, samt hur detta relaterar till de olika ländernas introduktionsinsatser. Deltagande i reguljär utbildning, arbetspraktik och subventionerade anställningar samt inkomster av arbete står i fokus.

Dessutom identifieras faktorer som främjar integrationen av flykting- och anhöriginvandrare som historiskt har haft svag anknytning till arbetsmarknaden. Skillnader mellan kvinnor och män och personer med låg utbildning uppmärksammas särskilt i studien.

Under det senaste två decennierna har inflödet av flykting- och anhöriginvandrare varit högt i de nordiska länderna, och ökade kraftigt under åren 2015–2016. De tre länderna erbjuder nyanlända liknande stöd i form av introduktions- och etableringsinsatser för att ta sig in i samhället och på arbetsmarknaden.