Utvärdering av en multi-sensorisk läsinlärningsmetod för elever i förskoleklass och årskurs 1

Författare: Anna Aldenius Isaksson, Och Martin Bøg, Och Jens Dietrichson, Och
Dnr: 198/2016

Att lära barn att läsa är en av skolans viktigaste uppgifter. Läsförståelsen har under de senaste decennierna uppvisat en negativ trend i Sverige och många barn går ut grundskolan med otillräckliga läsfärdigheter. Detta gör det angeläget att hitta effektiva metoder för att hjälpa barn som har svårt att lära sig läsa. Tidiga insatser är viktiga, både för att undvika längre perioder av upplevt skolmisslyckande och för att det är mer resurseffektivt att komma till tals med problem tidigt. Detta projekt undersöker effekterna av en läsinlärningsmetod för elever i förskoleklass och årskurs 1 som har behov av extra läsinlärningshjälp. Läsinlärningsmetoden kombinerar tre huvudkomponenter med stöd i tidigare forskning: fokus på fonologisk medvetenhet, multisensorisk träning och intensivundervisning en-till-en eller i mindre grupper. Eleverna får träning i ca 10-15 minuter, 3-4 dagar per vecka i totalt 8-10 veckor. För att utvärdera effekterna använder vi ett randomiserat fältexperiment med en så kallad väntelista-design. Designen innebär att eleverna på en skola först testas innan insatsen börjar. De elever som på grundval av testen samt skolans egen värdering bedöms vara i behov av extra lästräning väljs sedan slumpmässigt ut till att få metoden i en första period (interventionsgruppen) eller i en andra period (väntelista-gruppen). Att tidpunkten när eleverna får metoden väljs slumpmässigt ger oss goda möjligheter att få en trovärdig skattning av metodens effekter, samtidigt som designen garanterar att samtliga elever som är i behov av extra hjälp får lästräna med metoden. Vi undersöker effekterna på standardiserade tester av avkodningsförmåga och bokstavskännedom, mått relaterade till elevernas motivation till och upplevelse av att lära sig läsa, samt undersöker metodens kostnadseffektivitet. Projektet pågår under 2017-2018 och vi planerar att involvera ungefär 10 skolor och totalt ca 200 elever.