Arbetsgivares försäkring för höga sjuklönekostnader - effekter på sjukfrånvaro och rekrytering

Dnr: 139/2018

Projektdeltagarna studerar om sjukskrivnings- och rekryteringsmönstret förändrats då arbetsgivarnas sjuklönekostnader reformerades.

Arbetsgivarna har sedan 2010 ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. De får ett statligt bidrag för kostnader som överstiger en viss nivå. Reglerna för högkostnadsskyddet ändrades den 1 januari 2015; små arbetsgivare fick ett betydligt mer generöst skydd, medan stora arbetsgivare fick betala relativt mer av de anställdas sjuklönekostnader själva. Tidigare beräknades högkostnadsskyddet lika för alla arbetsgivare.

Regelförändringen kan påverka sjukskrivningsmönster och rekrytering. Minskade kostnader för korttidssjukfrånvaro gör att arbetsgivare inte har samma drivkrafter att få tillbaka sjukfrånvarande i arbete eller förebygga sjukfrånvaro. Samtidigt kan de bli mer benägna att anställda dem som löper risk för sjukfrånvaro. Ökade kostnader har motsatt förhållande – större anledning att få tillbaka sjukfrånvarande och mindre anledning att anställa dem som löper risk att bli sjukfrånvarande.

I projektet analyseras reformens effekter på sjukfrånvaro och om dessa förändringar påverkade företagens benägenhet att anställa överlag, och att anställa personer som tidigare varit sjukskrivna i synnerhet.