Läslyftets effekter på elevers läs- och skrivförmåga

Författare: Josefin Häggblom, Och Erica Lindahl, Och

Dnr: 184/2014

Projektet utvärderar Läslyftets effekter på elevers läsförståelse och skrivförmåga i svenska. Utvärderingen kommer också att undersöka om Läslyftet har påverkat lärarnas arbetssätt. Läslyftets effekter utvärderas efter det att satsningen har pågått i tre läsår och kommer att använda registerinformation över elevresultat på de nationella proven och enkätsvar om lärares arbetssätt. För att skatta orsakssamband kommer en jämförelsegrupp av skolor som inte deltar i satsningen att identifieras genom att utnyttja den variation i Läslyftets utbredning som uppstår i och med att alla skolor och kommuner inte får tillgång till satsningen vid samma tidpunkt.  

Läslyftet är en särskild satsning för kompetensutveckling av lärare i språk-, läs- och skrivutveckling som genomförs av Skolverket. Syftet med satsningen är att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet genomförs i Skolverkets regi och bygger på metoder och arbetssätt som ska förmedlas genom handledning, kollegialt lärande och stödmaterial i form av en webbplattform.