Mammors och pappors betydelse för barns förmågor

Författare: Helena Holmlund, Och Anders Björklund, Och Jérome Adda, Och
Dnr: 222/2015

Skolresultat och framgång på arbetsmarknaden uppvisar starka samband med individens uppväxtmiljö. Barn från socioekonomiskt starka familjer är i genomsnitt mer framgångsrika både i skolan och i arbetslivet, jämfört med barn från socioekonomiskt svaga familjer. Dessa samband, och det faktum att skillnaderna mellan barn från olika miljöer uppstår tidigt i livet, har gett upphov till ett brett och omfattande forskningsfält som studerar hur barns utfall påverkas av både familjens och skolans insatser.

Detta projekt fokuserar på föräldrarnas betydelse för barns förmågor och för barnens utveckling på kort och lång sikt. Detta görs genom att studera barn som förlorar en förälder under uppväxtåren. Dels utsätts dessa barn för en emotionell chock, dels kommer de att växa upp utan det stöd och den fostran som en förälder bidrar med för barnets utveckling. Projektets syfte är att undersöka om mödrar och fäder påverkar flickors och pojkars utveckling på olika sätt, och om det finns särskilda perioder under uppväxtåren där förälderns närvaro är av särskild vikt för barnets utveckling. Barns utveckling på kort och lång sikt kommer att mätas med skolbetyg, kognitiva och icke-kognitiva färdigheter, utbildningsnivå och inkomster i vuxen ålder.

Det är vanligare att en förälder dör i tidig ålder bland socioekonomiskt utsatta grupper jämfört med övriga grupper, vilket innebär att vi inte kan tolka skillnader i utfall mellan barn som förlorar en förälder och övriga barn som ett orsakssamband. Den empiriska metoden kommer att korrigera för detta genom att ta hänsyn till skillnader i barns familjebakgrund.