Att mäta effekter av interaktionskvalitet i förskolan med en skattningsskala för stöttat lärande

Författare: Ida Bertell, Och Sofia Frankenberg, Och

Dnr: 169/2017

Syftet med studien är att utveckla en skattningsskala för att undersöka betydelsen av interaktionskvalitet i termer av stöttat lärande mellan pedagoger och barn i förskolan. Det vill säga det sätt på vilket förskolepersonalen genom samspel och undervisning skapar förutsättningar för att främja barns utveckling och lärande.    

Tidigare forskning visar på samband mellan hög interaktionskvalitet och goda utfall vad gäller barns utveckling och lärande. Samtidigt finns stora skillnader vad gäller samspel och undervisning mellan olika förskolor i Sverige vilket skapar brister i likvärdighet.

Early Childhood Scaffolding Scale (ECSS) utvecklas genom analys av videoinspelade interaktion från 26 förskolor i Sverige. Materialet representerar en bred variation av pedagogiska praktiker genom att förskolorna blivit slumpmässigt indelade i tre grupper och utbildade att arbeta utifrån olika pedagogiska metoder 1) Socio-emotionellt materiellt lärande, 2) Digitalt individuellt lärande, 3) Ordinarie verksamhet.

När skattningsskalan ECSS utvecklats kommer den att användas i framtida studier av hur interaktionskvalitet samvarierar med barns lärande och utveckling, pedagogers välmående likväl som i studier om hur interaktionskvalitet kan stärkas via utbildning av pedagogisk personal. Den kunskap som genereras med hjälp av ECSS kommer att ha betydelse för utvärdering och utveckling av pedagogisk metodologi och läroplansbaserad praktik.