Föräldrars utbildning och inkomstskillnader i nästa generation

Författare: Martin Nybom, Och Erik Plug, Och Bas van der Klaauw, Och Lennart Ziegler, Och
Dnr: 16/2017

Detta projekt studerar en ny möjlig förklaring till de växande inkomstskillnader som dokumenterats i många länder sedan 1980-talet. Först visas teoretiskt hur en generell utbyggnad av utbildningssystemet kan påverka partnerformation och, i förlängningen, inkomstspridningen i kommande generation. En växande andel med högskoleutbildning kan medföra att föräldrar blir mer lika varandra i termer av utbildning. Om det råder ett positivt samband mellan utbildning och icke-observerade förmågor kommer detta även påverka hur lika varandra föräldrar är i termepr av sådana förmågor, vilket i sin tur får konsekvenser för fördelningen av både förmågor och inkomster i kommande generation.

Vi studerar denna teoretiska förklaring med hjälp av svenska registerdata över barns och föräldrars utbildning, inkomster och (för män) mönstringstester. Avslutningsvis försöker vi belägga om det finns ett kausalt samband mellan utbildningsexpansion och partnerval genom att studera öppnandet av nya svenska universitet och högskolor på 1960- och 70-talen.