Lärarkvalifikationer, skolkostnader och studieresultaten inom vuxenutbildningen

Författare: Helena Holmlund, Och Lucas Tilley, Och

Dnr: 207/2018

I samband med att Kunskapslyftet introducerades 1997 ökade antalet studenter inom vuxenutbildning kraftigt, från cirka 100 000 platser 1996 till cirka 200 000 platser 1998. Detta medförde en ökad belastning på kommunerna, framförallt när det gällde rekryteringen av kvalificerade lärare. I den här studien utnyttjas regional variation i utbyggnaden av vuxenutbildning till följd av Kunskapslyftet för att genomföra två kompletterande analyser. Den första analysen avser hur reformen påverkade skolresurser såsom skolkostnader och lärarsammansättning. Den andra analysen utvärderar om dessa förändringar sammanföll med förändringar i kursavhopp och betyg. Sammantaget visar dessa analyser om det finns något kausalt samband mellan skolresurser och elevers prestationer inom vuxenutbildningen.