Naturvetenskap och teknik i svensk gymnasieskola 1985-2015

Författare: Patrik Lind, Och Erik Mellander, Och
Dnr: 62/2017

Olika sätt att öka rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska utbild­ningar har debatterats i Sverige under hela efterkrigstiden. I studien ges en översiktlig beskrivning av hur gymnasiets läroplaner har utvecklats under perioden 1985–2015, med särskilt fokus på utbildningar orienterade mot natur­vetenskap och teknik. I en empiriskt deskriptiv analys undersöks sedan hur stor andel av gymnasiestudenterna som har påbörjat sådana utbildningar, i vilken utsträckning de har slutfört studierna och om de har fortsatt till universitets- och högskolenivå. Resultaten redovisas uppdelade på kvinnor och män. Stabiliteten i utvecklingen över perioden prövas med hjälp av alternativa definitioner av vilka linjer/program som kan anses vara naturvetenskapligt och tekniskt inriktade. Dataunderlaget hämtas från Utbildningsdatabasen.

Projektet genomförs med finansiellt stöd av Royal Society i Storbritannien och ingår som en länderstudie i The Royal Society Broad Curriculum Project.