Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare? Elever inom Vård- och omsorgsprogrammet om sina framtida yrken

Författare: Maria Hedlin, Och Eva Klope, Och

Dnr: 147/2020

Projektets syfte är att undersöka hur elever inom Vård- och omsorgsprogrammet uppfattar de sexuella trakasserier som kan förekomma från patienter och omsorgstagare inom vårdsektorn. Som datainsamlingsmetod avser vi att använda oss av fokusgruppintervjuer. Deltagarna kommer att vara elever som går det tredje och avslutande året på Vård- och omsorgsprogrammet. De kommer således att vara myndiga och förutom de praktik-placeringar som ingår i utbildningen, kan många av dem antas ha haft anställningar i form av helg- och sommarjobb inom vård och omsorg.

Studiens resultat kan användas som underlag för både vårdutbildningars och vårdsektorns arbete mot sexuella trakasserier. Att resultaten kommer till användning är särskilt angeläget eftersom omgivningens villighet att ta itu med trakasserierna har visat sig vara av avgörande betydelse för huruvida man planerar att lämna arbetsplatsen och yrket. Enligt forskningen kan negativa effekter minimeras om organisationen visar ett seriöst intresse för att ta itu med kränkningarna.  Resultaten kan bidra med att elever blir bättre rustade i att förstå och hantera sexuella trakasserier i sitt kommande arbete, vilket i förlängningen kan innebära att fler personer vill arbeta kvar i vård- och omsorgssektorn.