Skillnaden i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda genom utbildningssystemet

Författare: Hans Grönqvist, Och Susan Niknami, Och
Dnr: 52/2017

Detta projekt dokumenterar gapet i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda. Trots att tidigare studier har visat på stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda är kunskapen fortfarande begränsad. Det gäller framförallt i gymnasieskolan och högskolan. Projektet analyserar hur studiegapet har utvecklats över tiden sedan 1980-talet samt frågar vilka faktorer som möjligen kan tänkas ligga bakom. Utfallen som studeras rör individernas grundskole- och gymnasiebetyg samt valet av studieinriktning i gymnasiet och högskolan.