Betydelsen av att små barn får mer ostörd föräldratid: Spillover-effekter på yngre syskon av att barn till föräldralediga fick tillgång till förskola.

Författare: Anna Sjögren, Och Malin Tallås Ahlsén, Och
Dnr: 191/2018

Betydelsen för små barns humankapitalutveckling av tid med sina föräldrar är ett skäl till en utbyggd föräldraförsäkring. Att erbjuda alla barn tillgång till förskola har också syftat till att främja barns humankapitalutveckling, vid sidan om att ge föräldrar en möjlighet att arbeta. När barn i och.med maxtaxereformen 2002 fick rätt att gå i förskola medan föräldrarna var föräldralediga med ett syskon var syftet att ge barnet rätt till bibehållen kontakt med sin förskolemiljö. En konsekvens av denna reform var också att de yngre syskonen fick mer ostörd föräldratid under sitt första levnadsår.

I projektet studeras hur denna ökade möjlighet till mer ostörd föräldratid under yngre syskons första levnadsår påverkade barnens humankapitalutveckling. Vi utnyttjar att vissa kommuner redan före reformen erbjöd äldre syskon förskoleplats och jämför skolresultat och hälsoutfall före och efter reformen, bland barn med och utan äldre syskon i kommuner som påverkades av reformen och kommuner som var opåverkade.