Om personuppgifter

Till grund för IFAU:s arbete ligger grundprinciperna för behandling av personuppgifter: Att tänka på att inte hantera fler personuppgifter än nödvändigt och bara för ett visst i förväg bestämt ändamål. Att inte spara uppgifterna längre än nödvändigt, att se till att det finns stöd i lagen för behandlingen och att se till att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna.

IFAU är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade) är personuppgifter.

För mer information, läs här om hur IFAU hanterar personuppgifter.