Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Föräldraförsäkringens betydelse för företags rekryteringsmönster

I det här projektet studerar vi om och hur en utbyggd föräldraförsäkring påverkar företags befordrings- och rekryteringsmönster. Vi utgår från en teoretisk modell för könsskillnader i sannolikheten att bli befordrad eller anställd när jobbet innebär en investering i uppträning av personalen, men där det råder osäkerhet kring de anställdas framtida val i antal arbetade timmar. Om det bland kvinnor finns en större sannolikhet att gå ner i arbetstid eller ta ett avbrott i karriären under de barnafödande åren kan företag rationellt välja att satsa mindre på kvinnliga anställda tidigt i karriären, och därmed ge upphov till könsskillnader i befordringar eller nyanställningar. Under sådan informationsasymmetri kan en utbyggd föräldraförsäkring, i synnerhet om den används till största delen av kvinnor, förstärka snedrekrytering.

Vi använder förändringarna och utbyggnaderna i föräldraförsäkringssystemet i Sverige för att främst undersöka om:

  • En mer generös föräldraförsäkring påverkar företags rekrytering och befordring av kvinnor i barnafödande åldrar relativt i övrigt jämförbara män.

  • Om den potentiella snedrekryteringen varierar med den typ av arbete som bedrivs på arbetsplatsen, t.ex. beroende på om arbetet är av sådan natur att det är lätt att ersätta personer (rutinmässiga arbetsuppgifter med hög grad av substituerbarhet) eller om det är komplexa arbetsuppgifter där de anställda har ett större inflytande över arbetets upplägg och planering.

Vi använder matchade företags- och individdata från IFAU-databasen för projektet.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2018-04-27