Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hur påverkas vuxna söner och döttrar av att ha en åldrande förälder?

Sverige har, likt många andra länder, en åldrande befolkning. I takt med att andelen äldre i samhället blir större ökar också behovet av vård och omsorg. Omvårdnad av äldre sker inte bara i offentlig regi; en stor andel utförs också av anhöriga. I detta projekt undersöks konsekvenserna för vuxna barns arbetsutbud och hälsa av att ha en åldrande förälder i behov av omvårdnad. Eftersom individer med svagare plats på arbetsmarknaden sannolikt är mer benägna att ge informell vård till en förälder, är det viktigt att ta hänsyn till skillnader mellan individer för att ge en rättvisande bild av effekterna.

I projektet utnyttjas det ökade omvårdnadsbehovet dels under föräldrars sista år i livet och dels som följd av en stroke. Genom att följa söner och döttrar före och efter det att föräldern dör respektive får en stroke kan effekten av att ha en åldrande förälder med förhöjt omvårdnadsbehov studeras. Med hjälp av registerdata studeras effekter på arbetsutbud i termer av sysselsättning och inkomst och hälsa i termer av sjukskrivning. I projektet analyseras könsskillnader mellan söner och döttrar.

Projektet är ett delprojekt inom ramen för IFAU:s projekt ”Policyinterventioner i social- och arbetslöshetsförsäkring” (Dnr 85/04). Data hämtas från detta paraplyprojekt.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2017-10-26