Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hur arbetar lärare med elevers läs- och skrivutveckling?

IFAU har i samarbete med Skolverket genomfört en lärarenkät med syfte att undersöka vilka arbetssätt som används för att utveckla elevers läsförståelse och skrivförmåga. Enkäten har även innehållit frågor om fortbildning och arbetsmiljö.

Syftet med detta projekt är att sammanställa och redovisa enkätsvaren, för att ge en deskriptiv bild av vilka arbetssätt lärare använder sig av. Analysen kommer bl.a. att beskriva hur lärare och elever arbetar med texter, hur lärare lägger upp undervisningen, samt hur lärare upplever att de lyckas i sin undervisning.

Projektet kommer även att undersöka om arbetssätten har förändrats i skolor som deltagit i Skolverkets fortbildningssatsning Läslyftet.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2019-10-09