Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2019-06-24, dnr 54/2019

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm 

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

IFAU:s yttrande avgränsar sig till de delar som rör analys och uppföljning av högre utbildning och forskning (huvudsakligen avsnitt 5.4).

Betänkandet för överlag rimliga resonemang kring behov av och förutsättningar för fördjupade analyser rörande forskning och högre utbildning. Särskilt kan noteras betydelsen av självständighet, oberoende och långsiktighet.

Olika organisatoriska former har olika för- och nackdelar. Förslaget att placera funktionen som en oberoende kommitté under UKÄ framstår inte som orimligt utifrån de överväganden som presenteras i betänkandet. Det bör dock noteras att kopplingen till en sektorsmyndighet ställer särskilda krav på att följa att verksamheten i praktiken bedrivs självständigt. Långsiktighet och bredd kan också tänkas bli mindre i en kommitté eller expertgrupp med tidsbegränsade förordnanden, jämfört med en fristående myndighet.

IFAU delar betänkandets slutsats att IFAU inte utgör en lämplig placering för analysfunktionen. Det stämmer att vi arbetar universitets- och forskningsnära och våra resultat publiceras utöver i egna rapportserier många gånger också i vetenskapliga tidskrifter. Vi vill påpeka att vår forskning rörande arbetsmarknaden och utbildningsväsendet är bred och omfattar flera discipliner och forskningstraditioner, inte bara ekonometrisk och kvantitativ metod. Vi bedriver en stor mängd samarbeten med offentliga och privata organisationer, och det är sannolikt att detta också kan komma att gälla en framtida särskild analysfunktion för forskning och högre utbildning.

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. I den slutliga handläggningen har också Sara Martinson deltagit.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2019-06-24