Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2020-03-11, dnr 221/2019

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)

IFAU ställer sig positivt till förslaget att huvudmän ska vara skyldiga att anordna modersmålsundervisning även då elevunderlaget understiger fem elever. Förslaget bidrar till lika tillgång till modersmålsundervisning för alla elever som är berättigade till sådan, vilket ligger i linje med skollagens intentioner om en likvärdig utbildning.

IFAU är även positivt till bedömningen att särskilda behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare på modersmål inte ska införas. Eftersom omfattning och språkinriktning varierar med migrationsströmmar, och det idag råder brist på handledare, är detta en rimlig slutsats.

IFAU lämnar inga synpunkter på övriga förslag, men noterar att utökad rätt till modersmålsundervisning och handledning på modersmål kan genomföras gradvis för att skapa förutsättningar för effektutvärdering av dessa insatser. Behovet av kunskap om vilka insatser som gynnar nyanlända elever är mycket stort och IFAU förordar att nya eller utökade insatser utformas på ett sätt som underlättar utvärdering.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Helena Holmlund har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Tove Mörtlund deltagit.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2020-03-11