Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2017-12-07, dnr 105/2017

Utbildningsdepartementet
Forskningspolitiska enheten
103 33 Stockholm

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Ställföreträdande generaldirektören Erik Mellander har varit föredragande.

Promemorian föreskriver en ny lydelse av 4 § i forskningsdatalagen.

IFAU:s övergripande slutsats är att även om förslaget till ny lydelse av 4 § kan innebära inskränkningar som inte tjänar svensk registerforskning så kan dessa inskränkningar accepteras om de är nödvändiga för att få till stånd en särskild svensk reglering av forskningsdatalagen. Förändringen åtgärdar bland annat den potentiella konflikt mellan svensk och utländsk lagstiftning som finns i PUL. IFAU vill gärna ha ett par klargöranden:

Definitionen av när en individ är etablerad i Sverige är otydlig. Det vore värdefullt om det kunde utläsas av lagtexten.

  • Det vore även bra om lagtexten förtydligade att behandlingen inte behöver äga rum i Sverige för att lagen ska kunna tillämpas.

Om forskningsverksamhet på annan plats

IFAU tolkar texten i promemorian (s 10) som att ett etikgodkännande i Sverige (med hänvisning till artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen) även gör att forskning kan utföras utanför landets gränser. IFAU tycker att detta är positivt.

Fallet när etikgodkännande inte kan ges med hänvisning till artikel 6.1 e blir trivialt såtillvida att det ställer krav på inhämtande av samtycke oavsettom forskningsprojektet planeras utföras inom eller utanför Sverige.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-12-15