Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2018-06-21, dnr 70/2018

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm 

Med undervisningen i centrum - ett ramverk  för lärares och rektorers professionella utveckling

I slutbetänkandet ”Med undervisningen i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” ges en rad förslag på hur förutsättningarna för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer kan stärkas.  Utredningen lyfter fram att lärarkårens professionella status har sjunkit och förslagen syftar till att bidra till en stärkt professionalisering av yrket.

Synpunkter:

  • Det finns ett starkt stöd i forskningen att lärare är en av de allra viktigaste faktorerna för elevers lärande (se exempelvis Rockoff, 2004; Rivkin, Hanushek och Kain 2005; Leigh 2010). IFAU är i allmänhet positivt till förlag som kan stärka läraryrkets attraktionskraft. Men IFAU kan inte bedöma hur utredningens förslag till ett professionsprogram stärker läraryrkets attraktionskraft och ger professionerna möjlighet att driva utvecklingen av sin yrkesskicklighet.
  • Trots att forskningen entydigt pekar på vikten av bra lärare, har det varit desto svårare att peka ut enskilda lätt identifierbara egenskaper (tex formell utbildning eller betyg) som utmärker yrkesskickliga lärare. IFAU är därför också positiva till ambitionen att ett nationellt kompetenserkännande utgår från lärarens undervisningsskicklighet, snarare än hur denna har tillägnats. IFAU tror det är viktigt för tilliten i professionen att de föreslagna kompetensnivåerna; legitimerade lärare, erfaren lärare, meriterad lärare, särskilt meriterad lärare, baseras på kompetensbeskrivningar som speglar reell yrkesskicklighet snare än formella kriterier.
  • I IFAU:s tidigare remissyttrande i frågan om inrättande av karriärtjänster betonade vi vikten av att kriterierna för att bli förstelärare/lektor är tydliga och transparenta. Detta är särskilt viktigt då forskningen ger stöd för att upplevt osakliga löneskillnader ökar missnöjet bland anställda samt ökar risken att söka nytt arbete (Card m.fl., 2012). IFAU är därför positiva till att kriterierna till karriärtjänsterna blir tydligare genom att de kopplas till de nationella kompetensnivåerna i professionsprogrammet. Den springande punkten blir emellertid att utformningen och kriterierna för olika kompetensnivåerna har legitimitet i professionen.

IFAU anser att det är ytterst viktigt att professionsprogrammet implementeras på ett sätt som möjliggör utvärdering, dvs. så att effekterna av insatsen kan mätas. För att säkerställa detta kan regeringen utse en extern utvärderare med ett tydligt mandat att på ett avgörande sätt påverka implementeringen så att insatsen blir utvärderingsbar.

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Erik Grönqvist och Lena Hensvik har varit föredragande.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2018-06-21