Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2017-11-22, dnr 136/2017

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Caroline Hall har varit föredragande.

Ökade möjligheter till högskolebehörighet på yrkesprogram

Dagens gymnasiala yrkesprogram ger inte automatiskt grundläggande behörighet till högskolan. Yrkeselever kan däremot välja till de kurser som krävs för att uppnå behörighet. I praktiken är det dock inte alltid som detta fungerar med hänsyn till schemaläggning m.m. Promemorian föreslår att kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan ska ingå i samtliga nationella program, men att elever på yrkesprogram ska ha rätt att välja bort de aktuella kurserna. Förslaget innebär att yrkesprogrammens omfattning ska utökas. Kraven för en examen från ett yrkesprogram ska dock inte höjas.

IFAU håller med om att det är problematiskt att yrkeselevers möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet varierar lokalt över landet. Att inkludera kurser som ger grundläggande behörighet i samtliga program säkerställer att alla gymnasieelever har möjlighet att läsa in högskolebehörighet. Detta kan också bidra till att göra yrkesprogrammen mer attraktiva bland studiemotiverade elever. Eftersom yrkesprogrammens omfattning ska utökas kommer tillägget av behörighetsgivande kurser inte att ske på bekostnad av det yrkesinriktade innehållet (vilket IFAU hade synpunkter på i ett tidigare förslag; se remissvar 2017-02-28, dnr 252/2016).

IFAU instämmer vidare i att det är viktigt att yrkeselever har möjlighet att välja bort de behörighetsgivande kurserna och att kraven för en examen från ett yrkesprogram inte bör höjas. Forskning både från Sverige och andra länder visar att höjda examenskrav leder till fler studieavhopp, framförallt bland svagare elever (se t ex Hall 2009, Lillard och DeCicca 2001 och Betts och Grogger 2003).

På basis av resonemanget ovan ställer sig IFAU positivt till förslaget.

Estetiskt ämne i alla nationella program

Promemorian föreslår även att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program, vilket ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetets omfattning ska istället minskas från 100 till 50 gymnasiepoäng.

IFAU har inga synpunkter på detta förslag.

Referenser

Betts, J. och J. Grogger (2003), The impact of grading standards on achievement, educational attainment, and entry-level earnings, Economics of Education Review, Vol. 22, Issue 4, s. 343–352.

Hall, C. (2009) ”Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet: effekter på utbildningsavhopp, utbildningsnivå och inkomster”. IFAU Rapport 2009:7.

Lillard, D. och P. DeCicca (2001) ”Higher standards, more dropouts? Evidence within and across time”, Economics of Education Review 20, s. 459–473.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-12-08