Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2019-05-09, dnr 77/2019

Skolverket
106 20 Stockholm

Om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m. m.

Nationell insamling av uppgifter om hur skolor bedrivs och om elevers resultat är avgörande för ett fungerande uppföljningssystem och för att kunna utvärdera skolors verksamhet och den förda skolpolitiken. Det är nödvändigt för att kunna garantera den evidensförsörjning på skolans område som behövs för att följa lagens intention om att skolan ska bedrivas på vetenskaplig grund.

IFAU ser därför positivt på förslaget att Skolverket ska samla in uppgifter på individnivå istället för på gruppnivå för grundsärskolan, sameskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan samt individuppgifter vad gäller modersmål i förskolan och modersmålsundervisning och svenska som andra språk i grundskolan.

IFAU vill i detta sammanhang samtidigt betona att förutsättningarna för att utvärdera gymnasieskolors och grundskolors verksamhet har försämrats under de senaste åren genom en rad beslut. Denna utveckling mot sämre datatillgång är olycklig och äventyrar uppföljning och utvärdering av svensk skola. Ett sådant exempel är bestämmelserna om frivillighet att använda de nationella proven i de inledande kurserna i de gymnasiegemensamma ämnena engelska, matematik samt svenska. Det finns nu inte några resultatmått för gymnasiet som är jämförbara för samtliga elever. IFAU ställer sig negativt till förslaget om att inte samla in resultat från de icke obligatoriska nationella proven, liksom till att dessa prov gjorts frivilliga. Insamling av uppgifter om deltagande och resultaten på de icke obligatoriska nationella proven skulle ge en möjlighet att undersöka om deltagande i dessa prov bidrar till elevers lärande. Detta är av stort intresse mot bakgrund av den forskning om lärande som visar att prov i sig är ett pedagogiskt verktyg som kan främja lärande (Yang, Potts, och Shanks 2018).

Ett annat exempel på försämrad datatillgång är begränsningen av Skolverkets insamling av nationella provresultat till att endast gälla provbetyg istället för provpoäng på olika delprov från 2013. Denna begränsning gör det t. ex. omöjligt att närmare studera åtgärder för att förbättra de svagast presterande elevernas resultat eftersom endast förbättringar som når E-gränsen märks.IFAU förordar därför att fullständiga poängresultat från nationella provresultat framgent samlas in.

Ytterligare ett exempel på försämrad datatillgång är att Skolverket valt att inte samla in resultaten för de elever som skriver ett ersättningsprov vid de nationella proven. Skolverket rekommenderar skolor att använda ersättningsprov om det finns indikationer på att det ordinarie provet har funnits tillgängligt i förhand (läckt ut). Det har fått som konsekvens att 76 % av eleverna saknar uppgift från ämnesproven i matematik i årskurs 9 för år 2018, och att elever som skrivit ersättningsprovet betraktas som att de inte har deltagit. Även om ämnesproven är nationella är de insamlade uppgifterna därmed långt ifrån rikstäckande, och troligen inte heller representativa för svenska elevers kunskaper. IFAU förordar därför att resultat från ersättningsprov samlas in.

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Anna Sjögren har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Björn Öckert deltagit.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2019-05-09