Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2017-11-13 Kommunerna viktiga aktörer när skolan reformeras

Kommunerna har generellt sett varit mycket lyhörda för signaler från nationell nivå när det gällt att införa den senaste läroplanen för grund­skolan, Lgr 11. Det konstaterar två forskare vid Linnéuniversitetet i en ny IFAU-rapport. 

Kommunerna får rollen som genomförare

När läroplanen för grundskolan Lgr11 genomfördes var Skolverket mycket aktiva i implementeringsfasen. Rapportförfattarna finner att Skolverket tydligt kommunicerade till kommuner och skolor hur de skulle förstå läroplanens olika delar. Kommunerna blev huvudsakligen genomförare av den nya läroplanen och deras kommunikation var i sin tur främst samordnande och inriktad på att genomföra reformen på "rätt sätt". Det gällde särskilt för skolornas och kommunernas arbete med att skapa enhetlighet i bedömning elevers kunskaper och betygssättning, fokus på ämneskunskaper och det systematiska kvalitetsarbetet.

– Den nationella nivån har intagit en helt dominerande expertroll som läro­planens ut­tolkare. Kommunens roll blir snarare förmedlare av den nationella nivåns budskap och reformens genomförande, säger Ninni Wahlström, projektansvarig och en av rapportförfattarna.

I den enkätundersökning som forskarna genomfört har kommunerna, förutom ny läro­plan och ny skollag, även lyft fram lärares behörighet och skolans digitali­sering som viktiga delar av 2011 års reformpaket.

Kommunernas betydelse för reformers implementering behöver uppmärksammas av forskningen

Rapportförfattarna finner att kommunerna haft en större roll när det gäller kvalitetssäkring och resursfördelning. Där har kopplingen mellan nationell och kommunal nivå varit lösare.

– Det är intressant då skolan ju styrs både av stat och kommun, och det är viktigt att ha med sig att kommunerna är viktiga aktörer i genomförandet av skol­reformer. Kommunernas betydelse är något som ofta glöms bort i forskning om implementering av utbildningsreformer, säger Ninni Wahlström.

Fem år efter att Lgr 11 har börjat gälla uppger cirka en tredjedel av informanterna att deras kommun arbetar fullt ut i enlighet med Lgr 11.

Bakgrund och metod

Rapportförfattarna undersöker de kommunala huvudmännens roll som aktörer i utbildningsreformer. Reformen som studerats är läroplansreformen för grundskolan, Lgr 11. Studien bygger på en enkätundersökning med ordföranden för kommunens skolnämnd och förvaltningschefer för skolan i samtliga kommuner, samt med pedagogiska utvecklingsledare i de kommuner som inrättat en sådan funktion. Dessutom genomfördes en uppföljande intervjuundersökning med 36 företrädare för dessa tre undersökningsgrupper i 19 av de deltagande kommunerna.

Kontaktinformation

Författare till IFAU-rapport 2017:21 Kommuner som aktörer i utbildningsreformer: implementeringen av läroplansreformen Lgr11 är Ninni Wahlström och Daniel Sundberg, båda forskare vid Linnéuniversitetet.

För mer information kontakta Ninni Wahlström, telefon 072-205 96 98, e-post ninni.wahlstrom@lnu.se

Läs mer


Publicerad av:

Monica Fällgren

Publicerad:

2017-11-13