Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2018-11-02 Fristående skolor etablerar sig i områden med större elevunderlag

Fristående lågstadieskolor etableras oftare i områden med högre befolkningstäthet, där en större andel av eleverna har högutbildade föräldrar och fler har utrikes bakgrund visar en ny IFAU-rapport.

Rapportförfattaren undersöker fristående lågstadieskolors etableringsmönster under perioden från friskolereformen 1992 till och med år 2000. På vilket sätt samvarierar skolornas lokaliseringsbeslut med områdets egenskaper? Sambandet mellan lokala faktorer och sannolikheten för skoletablering mäts genom regressionsanalys.

Fristående lågstadieskolor startades oftare i områden där det fanns ett större elevunderlag och där elevernas föräldrar hade en högre utbildningsnivå. Sannolikheten för friskoleetablering var lägre i områden med en högre andel barn med svenskfödda föräldrar.

– De här resultaten stämmer överens såväl med både svensk och internationell forskning, säger Karin Edmark. Resultaten är dessutom stabila för olika geografiska områdesdefinitioner som använts i analysen.

Det finns också indikationer på att fristående skolor oftare etableras i områden med högre inkomstspridning, samt att de mindre ofta etablerar sig i kommuner med vänstermajoritet i kommunfullmäktige. Dessa resultat är dock inte lika stabila och ska därför tolkas med större försiktighet.

Hur genomförs undersökningen?

Utöver att mäta friskoleetableringen med vanligt förekommande geografiska områdesmått som kommunnivå eller så kallade SAMS-områden konstruerar rapportförfattaren en rad alternativa mått genom detaljerad geografisk information. Syftet är att undersöka om och på vilket sätt dessa mått påverkar resultatet. Medan de resultat som presenteras ovan inte påverkades av olika geografiska specifikationer påverkades andra faktorer, exempelvis betydelsen av medelbetyg i årskurs 9, betydligt mer.

– En möjlig tolkning av detta är att den geografiska indelningen är potentiellt betydelsefull i den här typen av undersökningar, fortsätter Karin Edmark. Det kan därför vara lämpligt att använda flera alternativa och flexibla mått, baserade på geografisk information på mikronivå. Detta borde bli enklare och mer vanligt i och med att tillgängligheten till både data och program för den här typen av skattningar ökar.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2018:18 "Svenska friskolors etableringsbeslut" är skriven av Karin Edmark, SOFI. För mer information kontakta karin.edmark@sofi.su.se alternativt 0733–990 592.

Läs mer


Publicerad av:

Wazah Pello-Esso

Publicerad:

2018-11-02