Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Vår forskning

 • 2009-04-15 Snabbhetspremien negativ för barnens utbildning

  Att få ett yngre syskon tidigt minskar möjligheten att ta examen från teoretiskt gymnasium. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar effekter av snabbhetspremiens införande.

 • 2009-04-08 Sammanhållen grundskola gynnar barn till lågutbildade

  När den nioåriga grundskolan infördes i Finland förbättrades resultaten för barn till lågutbildade föräldrar. Däremot hade reformen inga effekter för den genomsnittlige eleven. Resultaten presenteras i en ny IFAU-rapport.

 • 2009-04-02 Socialbidrag i Sverige

  De flesta socialbidragstagarna har en viss, om än svag, anknytning till arbetsmarknaden. En mindre kärna står däremot relativt långt från arbetsmarknaden, tar emot bidrag under en längre tid och har ofta hälsorelaterade problem. IFAU ger idag ut en översikt av socialbidragstagandet i Sverige.

 • 2009-03-09 Tyskorna planerar att gå tillbaks till jobbet snabbare med ny föräldraersättning

  År 2007 gjordes den tyska föräldrapenningen om. Andelen nyblivna mödrar som planerar en snabb återgång i arbete ökade därigenom med 15 procentenheter visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-02-12 Information om mer kontroll ökar arbetssökandet i vissa grupper

  Arbetslösa som får veta att Arbetsförmedlingen kommer att kontrollera om de sökt anvisade arbeten söker oftare anvisade jobb. Det leder dock inte till att de kommer i arbete snabbare. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-02-06 Om ungdomars och arbetsförmedlares möte på arbetsförmedlingen

  I en ny rapport från IFAU intervjuas 18 ungdomar och deras arbets­för­medlare. I intervjuerna uppgav ungdomar med en medelklass­bakgrund att mötet med arbetsförmedlingen fungerar ganska bra, medan tjejer med arbetarklassbakgrund tycks ha störst problem.

 • 2009-01-22 Sjukvårdsmiljardens två första år

  IFAU följer upp och utvärderar Sjukvårdsmiljarden i två nya rapporter. Huvudresultatet är att det inte finns något tydligt samband mellan sjukfrånvarons utveckling och vilken typ av åtgärd landstingen har infört.

 • 2008-12-19 Lägre barnomsorgsavgifter stimulerade barnafödandet

  Barnafödandet ökade med knappt fem procent när förskoleavgifterna sänktes. Yngre, deltidsarbetande kvinnor har påverkats mest av maxtaxan, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-12-16 Kartläggning av Sjukvårdsmiljardens två första år

  En ny rapport från IFAU kartlägger vad landstingen gjort för att minska sjukskrivningarna under Sjukvårdsmiljardens första två år.

 • 2008-12-12 Värnskatten leder till lägre arbetsinkomster

  En ny studie från IFAU visar att mäns arbetsinkomster minskar om marginalskatten höjs för höginkomsttagarna. Ett slopande av värnskatten har sannolikt relativt små effekter på skatteintäkterna.

 • 2008-12-08 Dåliga sjukintyg ger längre sjukfrånvaro

  En orsak till den höga svenska sjukfrånvaron är att många sjukintyg behöver skickas tillbaks till läkaren för att kompletteras, det leder till 22 dagar längre sjukfrånvaro i genomsnitt. Problemet är större för lågutbildade och vissa diagnoser. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-12-03 Undantagsregeln för småföretag fick litet genomslag

  Småföretag anställde inte fler i och med att de fick undanta två personer från regeln ”sist-in-först-ut”. Undantagsregelns enda genomslag är en tendens till ökade avgångar för 55–64-åringar. Det visar en ny studie från IFAU.

 • 2008-12-01 Risken att bli anvisad en arbetsmarknadspolitisk åtgärd påverkar även dem som inte deltar

  En ny rapport från IFAU visar att arbetslösa söker jobb hårdare och har lägre löneanspråk om de tror att de riskerar att anvisas till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Studien är genomförd på tyska data.

 • 2008-11-27 Lärares förmågor påverkar vissa elevers studieresultat

  Det har blivit allt svårare att locka de allra duktigaste och mest begåvade studenterna till läraryrket. Lägre betyg, sämre ledaregenskaper och sämre kognitiv förmåga bland nya ämneslärare får effekt på vissa elevgruppers resultat, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-11-21 Krav på aktivering av socialbidragstagare ger fler sysselsatta

  Krav på att socialbidragstagare ska delta i olika aktiviteter leder till att färre får socialbidrag och fler blir sysselsatta, särskilt ungdomar och utlandsfödda. Det visar en ny studie från IFAU.

 • 2008-11-14 Föräldrarnas utbildning och förväntade inkomster påverkar valet av utbildning

  Föräldrarnas utbildning och förväntningar om framtida inkomster spelar stor roll för vilken utbildning en person väljer att skaffa sig, det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-11-12 Deltidsföretagandet växer och är en vanlig väg från anställning till företagande

  De flesta svenska företagare kombinerar lönearbete och företagande. Detta deltidsföretagande har blivit allt vanligare över tiden. En ny rapport från IFAU visar även att det är den vanligaste vägen mellan anställning och heltidsföretagande.

 • 2008-11-04 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2007

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2007” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2008-10-28 Elever i åldersintegrerade klasser presterar sämre

  Mellanstadieelever som gått i åldersintegrerad klass har sämre resultat på kognitiva test i årskurs 6 än jämförbara elever som fått traditionell undervisning. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-10-07 Mindre hemarbete och mer yrkesarbete? – Gifta kvinnors arbetsutbud 1920–1990

  Modernare bostäder och fler hushållsmaskiner har både gjort hushållsarbetet lättare och frigjort tid. Trots detta minskade inte hemarbetet i alla grupper under perioden 1920–1970. Utbyggnaden av barnomsorgen efter 1970 är en bidragande orsak till att yrkesarbetet ökade och hemarbetet minskade i alla grupper efter 1970. Det visar en ny rapport från IFAU.


Publicerad av:

Jörgen Moen