Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Vår forskning

 • 2008-11-04 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2007

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2007” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2008-10-28 Elever i åldersintegrerade klasser presterar sämre

  Mellanstadieelever som gått i åldersintegrerad klass har sämre resultat på kognitiva test i årskurs 6 än jämförbara elever som fått traditionell undervisning. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-10-07 Mindre hemarbete och mer yrkesarbete? – Gifta kvinnors arbetsutbud 1920–1990

  Modernare bostäder och fler hushållsmaskiner har både gjort hushållsarbetet lättare och frigjort tid. Trots detta minskade inte hemarbetet i alla grupper under perioden 1920–1970. Utbyggnaden av barnomsorgen efter 1970 är en bidragande orsak till att yrkesarbetet ökade och hemarbetet minskade i alla grupper efter 1970. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-10-02 Arbetsgivarens ansvar för sjuklön och rehabilitering innebär ett intrång i arbetstagarnas integritet

  Arbetsgivarnas ansvar för sjuka har ökat. Det innebär lägre kostnader för samhället, men priset är att intrången i arbetstagarnas privatliv ökat. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-09-30 Lägre arbetslöshet med regeringens arbetsmarknadsreformer

  Regeringens reformer inom arbetslöshetsförsäkringen och inkomstbeskattningen har förmodligen pressat ner den svenska jämviktsarbetslösheten, visar en ny översiktsrapport från IFAU.

 • 2008-09-26 Sänkta arbetsgivaravgifter gav få och dyra jobb

  En sänkning av arbetsgivaravgifterna ledde inte till fler anställda i redan etablerade företag. Sänkningen gav en del nya jobb genom att nya företag startades men statens kostnad för dessa nya arbetstillfällen var mycket hög. Det visar en ny studie från IFAU.

 • 2008-09-16 Färre sjukskrivningar bland arbetslösa medförde inte en snabbare övergång till arbete

  När sjukpenningtaket för arbetslösa sänktes 2003 minskade flödet från a-kassa till sjukskrivning. Reformen påverkade dock inte övergången till arbete. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-09-10 Ökade statsbidrag ger inte fler anställda inom kommunens kärnverksamheter

  Kommunerna använder inte ökade statsbidrag för att anställa fler inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Bidragsökningarna används i stället till att anställa fler lägre tjänstemän inom kommunal administration.

 • 2008-07-01 Kommunala arbetsmarknadsprogram har inte positiva effekter

  En ny IFAU-översikt sammanfattar erfarenheter från studier av kommunalt deltagande i svensk arbetsmarknadspolitik.

 • 2008-06-25 A-kasseregler påverkar regional arbetslöshet

  Om taket i arbetslöshetsersättningen togs bort skulle arbetslösheten öka mer i regioner med hög inkomst än i regioner med låg inkomst, det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2008-06-19 Vad kan andra länders välfärdsreformer lära Sverige?

  Ekonomiska Rådet och IFAU anordnade en konferens under temat ”From Welfare to Work” i Stockholm den 3 maj 2007. Internationella forskare från USA och Europa sammanfattade erfarenheter av välfärdsreformer i olika länder och ett antal nordiska forskare diskuterade vilka lärdomar Sverige kan dra. Presenterade uppsatser med kommentarer ges nu ut som Working papers från IFAU.

 • 2008-06-09 Långsiktiga konsekvenser av att förlora jobbet

  Privatanställda män som förlorade jobbet under krisen i Finland i början av 1990-talet drabbades av bestående inkomstförluster. 1999 var deras årsinkomster 25 procent lägre än för jämförbara grupper som behöll jobbet. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2008-05-30 Sjukfrånvaro ”smittar” – erfarenheter från ett experiment

  Att ha sjukfrånvarande personer i sin omgivning ökar den egna korta sjukfrånvaron. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-05-26 Svenskar är sjuka och finländare arbetslösa - skillnader och likheter i två välfärdssystem

  En ny IFAU-rapport jämför politiken för personer med nedsatt arbetsförmåga i Finland och Sverige. Finländare är sjukskrivna på heltid, tidsgränserna är skarpa och arbetsgivaren har ett stort ansvar. I Sverige är fler sjukskrivna men de sjuka deltar mer i arbetslivet och politiken är mer integrerande.

 • 2008-05-12 Nystartsjobb når fler än tidigare subventioner

  Var fjärde nystartsjobbare skulle inte ha fått del av stödet om enbart arbetslöshet kvalificerat. Nystartsjobb har alltså gjort att även sjukskrivna, socialbidragstagare och nyanlända invandrare har kunnat få en subventionerad anställning. Detta visar en undersökning från IFAU.

 • 2008-04-16 Längre sjukskrivning med samverkan i Resursteam

  Samverkande aktörer förlängde sjukskrivningarna med två månader istället för att förkorta dem. Det visar en utvärdering av Resursteam i Uppsala län, som utförts av forskare vid Uppsala universitet och IFAU.

 • 2008-04-08 Penningpolitiken har långvariga effekter på arbetslösheten

  Penningpolitiken påverkar arbetslösheten mer än vad man tidigare har trott. Cirka 20–30 procent av variationen i svensk arbetslöshet de senaste 25 åren kan bero på penningpolitiska faktorer. Effekterna är mer varaktiga än vad som framkommer från liknande studier på data för USA. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2008-03-20 Alkohol under graviditeten ledde till lägre utbildning och inkomst för barnen

  Ett försök med fri starkölsförsäljning i slutet av 1960-talet ledde till ökat drickande. Barn till de unga kvinnor som var gravida under försöket har i vuxen ålder betydligt kortare utbildning och lägre inkomst än jämförbara grupper. Det visar en ny studie från IFAU.

 • 2008-03-13 Fungerar Arbetsförmedlingens platsanvisningar?

  En tredjedel av Arbetsförmedlingens anvisningar till ledig plats söks inte. Det uppger arbetsgivarna i en enkätstudie som IFAU genomfört tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarna ger gott betyg åt matchningen: anvisningarna bedöms oftast som realistiska och drygt en tiondel av dem som söker anvisningarna får det sökta jobbet.

 • 2008-03-07 Kommunerna har större utgifter under valår

  Kommunerna anställer mer folk och har större utgifter under valår. Samtidigt tar man ut lägre skatt. IFAU studerar i en ny rapport svenska och finska kommuner under nästan 20 års tid.


Publicerad av:

Jörgen Moen