Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Vår forskning

 • 2004-08-26 Sjukförsäkringens betydelse för sjukfrånvaron

  Sjukförsäkringens utformning påverkar hur ofta och hur länge folk är sjukskrivna. En försämrad sjukersättning ger lägre sjukfrånvaro. En trappstegsmodell, där den ekonomiska ersättningen stiger med antalet dagar i sjukskrivning, riskerar att ge inlåsningseffekter då det privatekonomiskt kan vara bättre att fortsätta att vara sjukskriven istället för att börja jobba och riskera en ny sjukskrivningsperiod. Det visar en ny rapport från IFAU som bygger på statistik över sjukskrivningar i början av 1990-talet.

 • 2004-07-06 Högre lön och minskade löneskillnader med decentraliserad lönebildning

  En decentraliserad lönebildning och fler vårdproducenter inom landstingssektorn leder till högre löner där och därmed till minskade löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Även den tekniska utvecklingen, som ökat kravet på högutbildad arbetskraft i landstingen, har bidragit till ökade lönenivåer där. Dessa slutsatser drar Lars Calmfors och Katarina Richardson i en ny studie.

 • 2004-06-30 Förbättrad precision i skattningen av programeffekter

  IFAU ger ut en ny metodrapport. Ämnet är skattning av programeffekter, det vill säga en statistisk/ekonometrisk uträkning av hur en person påverkas av att delta i tex ett arbetsmarknadspolitiskt program. I rapporten visas hur man kan minska osäkerheten i sådana skattningar, särskilt då programmet har olika effekt för olika grupper av deltagare beroende på t ex ålder och utbildningsbakgrund.

 • 2004-06-10 Personalutbildning i teori och praktik

  Kompetensutveckling och livslångt lärande är ständigt aktuella teman. På senare tid har olika stöd för att stimulera kompetensutveckling i arbetslivet utretts och debatterats. Mot bakgrund av denna diskussion presenterar IFAU en översikt över den ekonomiska forskningen om personalutbildning på arbetsplatserna. Slutsatsen är att det är arbetsgivaren som både betalar och tjänar mest på att höja personalens allmänna kompetens genom personalutbildning.

 • 2004-06-10 Personalutbildning i teori och praktik

  Kompetensutveckling och livslångt lärande är ständigt aktuella teman. På senare tid har olika stöd för att stimulera kompetensutveckling i arbetslivet utretts och debatterats. Mot bakgrund av denna diskussion presenterar IFAU en översikt över den ekonomiska forskningen om personalutbildning på arbetsplatserna. Slutsatsen är att det är arbetsgivaren som både betalar och tjänar mest på att höja personalens allmänna kompetens genom personalutbildning.

 • 2004-06-07 Svensk rapport om sjukskrivningar bland arbetssökande

  Huvudresultaten i två av IFAU:s engelska rapporter om hur utformningen av arbetslöshets- och sjukförsäkringen påverkar sjukskrivningar bland arbetssökande har nu sammanfattats på svenska i rapporten ”Samspel mellan arbetslöshets- och sjukförsäkringen”.

 • 2004-05-28 En metod för att i ett tidigt skede uppskatta resultatet av ett program

  Att utvärdera effekten av ett program kräver oftast några års uppföljningshorisont. Nu visar en ny IFAU-rapport hur man kan ge en uppskattning av det förväntade resultatet redan kort efter det att programmet introducerats. I rapporten används friårsförsöket som exempel på hur metoden kan användas.

 • 2004-05-13 Fler egendomsbrott vid ökad inkomstspridning

  Sedan tidigt 1980-tal har inkomstspridningen ökat i Sverige. Nu visar en ny IFAU-rapport ett samband mellan inkomstspridningen och antalet egendomsbrott i samhället.

 • 2004-05-04 Friåret riskerar bli dyrare än förväntat

  Hälften av friårsvikarierna arbetade under månaden före vikariatet och endast 40 % uppbar a-kassa. På kort sikt verkar friåret inte heller medföra någon stor minskning av antalet långa sjukskrivningar. Friåret riskerar därmed att bli dyrare än förväntat. Det visar IFAU:s andra rapport om friårsförsöket.

 • 2004-04-29 Ungdomsprogram för att stödja övergången från skola till arbete vanligare i Sverige än utomlands

  Arbetsmarknadspolitiska åtgärder inriktade mot ungdomar – ungdomsprogram – var vanligare i Sverige i mitten på 1990-talet, än i andra europeiska länder. De svenska programmen omfattade också större grupper och var i högre utsträckning inriktade på arbetspraktik än utbildning. Detta framgår av en IFAU-studie där före detta gymnasielever i fem europeiska länder följs upp ett år efter skolan.

 • 2004-04-19 Möjligheten till svartarbete kan minska utbildningsnivån i samhället

  Om möjligheten att arbeta ”svart” är tillgänglig för personer med praktisk utbildning, tenderar den teoretiska utbildningsnivån i ett land att bli samhällsekonomiskt för låg.

 • 2004-03-31 Praktik i arbetslivet – en självklar väg till integration för invandrare?

  Svenska tjänstemän som ordnar praktik för nyanlända invandrare kan ha ganska olika föreställningar om vad praktiken har för syfte enligt en ny rapport från IFAU. Praktiken står inte alltid i relation till personernas tidigare yrkeserfarenheter. Det kan finnas en risk att den leder till en ”inlåsning” i okvalificerade arbetsuppgifter och bidrar till en framtida etnisk delning av arbetsmarknaden.

 • 2004-03-29 Sysselsättning och decentraliserade löneförhandlingar
 • 2004-03-23 Rapport om aktivitetsgarantin på engelska
 • 2004-03-19 Arbetsgivare väljer bort arbetslösa

  Svenska arbetsgivare verkar betrakta arbetslöshet som en negativ egenskap. En ny studie från IFAU visar att företag föredrar att ta kontakt med sökande med arbete framför de arbetslösa, även då personerna i alla andra avseenden är identiska. Därmed försvåras de arbetslösas möjligheter att få jobb.

 • 2004-03-02 En uppföljning av Kvalificerad yrkesutbildning

  En ny rapport från IFAU visar att drygt 80 % av de som avslutat en Kvalificerad yrkesutbildning (KY) har en anställning eller startat ett eget företag. Det är studerande i åldrarna 25 år och uppåt som främst etablerat sig på arbetsmarknaden. Fördelat på utbildningsinriktning visar uppföljningen att det framförallt är de som utbildats inom ekonomi, tillverkning, transport och IT som har ett arbete. Samtidigt visar uppföljningen att drygt 8 % går vidare till universitet samt att 10 % fortfarande är arbetssökande.

 • 2004-02-26 Den svenska skolan – effektiv och jämlik?
 • 2004-02-06 Statistiska metoder förbättrar val av arbetsmarknadspolitiska program utan att höja kostnaderna

  En ny IFAU-rapport visar hur statistisk analys kan användas för att varje arbetssökande ska finna det arbetsmarknadspolitiska program som med störst sannolikhet leder till jobb. I en tillämpning på schweiziska arbetssökande år 1998 visas att metoden hade kunnat höja andelen med jobb 12 månader efter programstart från 50 till 58 procent. Metoden hade dessutom troligtvis medfört sänkta kostnader.

 • 2003-12-19 Enkla diagram kan avgöra om arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverkar arbetslösheten

  Det är ofta svårt att fastställa om en arbetsmarknadspolitisk åtgärd verkligen orsakar en förändring i arbetslösheten, t ex genom att minska tiden i arbetslöshet. Skälet är att man i allmänhet inte kan beakta alla skillnader mellan dem som berörs av åtgärden och dem som inte berörs. Då kan man inte heller utesluta att skillnader i arbetslöshetstider beror på olikheter mellan de två grupperna, snarare än på åtgärden.

 • 2003-12-17 Översikt av empiriska sökmodeller

  Traditionell nationalekonomisk teori har svårt att förklara förekomsten av arbetslöshet. Så kallade sökmodeller tar hänsyn till att det tar tid att hitta ett nytt jobb, bland annat beroende på människors sökintensitet och tillgången på arbete. Modellerna ger därigenom större kunskap om arbetslöshetens orsaker samt effekter av arbetsmarknadspolitiska program. I en ny IFAU-rapport sammanställs empiriska studier av sökmodeller, baserade på information om människors arbetslöshetstid, anställningstid och lön.


Publicerad av:

Jörgen Moen