Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2012-04-17 Tidigarelagda obligatoriska program gjorde att fler äldre började arbeta

  I slutet av 1990-talet minskade antalet dagar i a-kassa för en grupp äldre arbetssökande. För att få fortsatt ersättning kunde de sökande gå in i aktiveringsprogram, framförallt arbetslivsutveckling (ALU) och arbetspraktik. En ny IFAU-rapport visar att denna tidigarelagda aktivering medförde att fler av de sökande gick från arbetslöshet till arbete.

 • 2012-02-24 Nystartsjobben har minskat arbetslösheten och ökat sysselsättningen

  Nystartsjobben bidrar till kortare arbetslöshet och ökad sysselsättning, men drygt sex av tio arbeten skulle kommit till stånd även utan subvention. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2012-02-21 Mindre klasser i skolan ger bättre resultat och högre lön

  Elever som gick i en mindre klass på mellanstadiet hade bättre skolresultat än de som gick i större klasser, visar en ny IFAU-rapport. Skillnaden i studieresultat höll i sig genom hela grundskolan och de som gick i en mindre klass hade också högre lön som vuxna.

 • 2012-02-16 Kunskap och politik i svenska kommuner

  Expertkunskap används på olika sätt i svenska kommuner beroende på i vilken mån kommuninvånarna visar intresse för sakfrågorna, samt hur ense eller oense politikerna är. Det visar en rapport från IFAU.

 • 2012-02-02 Lika stor jobbchans med privat och offentlig rehabilitering

  Vem är bäst på att rehabilitera långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet, Arbetsförmedlingen eller privata aktörer? En ny IFAU-rapport pekar på att det inte är någon skillnad och att kostnaden är ungefär lika stor.

 • 2012-01-26 Mycket svårt att utvärdera jobbskatteavdragets sysselsättningseffekter

  Det är svårt att utvärdera det svenska jobbskatteavdraget. En ny IFAU-rapport konstaterar efter en omfattande analys att det sannolikt inte går att på ett trovärdigt sätt utvärdera hur jobbskatteavdraget har påverkat sysselsättningen.

 • 2012-01-20 Centraliserad arbetsmarknadspolitik under 2000-talet

  Den svenska arbetsmarknadspolitiken decentraliserades under andra halvan av 1990-talet för att sedan centraliseras under 2000–2010, visar en ny IFAU-rapport. Men bilden är inte entydig. Bland annat kan det ökade användandet av externa aktörer ses som ett tecken på decentralisering även under 2000-talet.

 • 2012-01-12 IFAU får utökat uppdrag på utbildningsområdet

  Regeringen beslutade den 12 januari att utöka IFAU:s uppdrag på utbildningsområdet från och med slutet av februari 2012. Samtidigt ändras namnet till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, med förkortning IFAU.

 • 2011-12-21 Kortvarigt ekonomiskt biståndstagande hos föräldrarna leder inte till ökat bidragsberoende hos barnen

  Barn som växer upp med en förälder som har ekonomiskt bistånd (socialbidrag) har högre sannolikhet att själv ha ekonomiskt bistånd som vuxna. Resultaten i en ny IFAU-rapport tyder på att det inte beror på själva biståndstagandet i sig utan på andra faktorer.

 • 2011-12-19 Etableringssamtal ger flyktingar tidig hjälp från Arbetsförmedlingen

  Etableringssamtal med Arbetsförmedlingen verkar ha medfört att flyktingar får snabbare hjälp. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-12-15 Den treåriga yrkesutbildningen på gymnasiet bidrog till färre unga mammor

  Kvinnor som började treåriga yrkeslinjer på gymnasiet hade i mindre utsträckning fått barn vid 20 års ålder än jämförbara kvinnor som började tvååriga yrkeslinjer. Detta visar en ny rapport från IFAU.

 • 2011-12-13 Fler kvinnliga chefer minskar inte lönegapet

  Minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor då fler kvinnor blir chefer? Nej, är slutsatsen i en ny IFAU-rapport. Chefens kön påverkar inte lönen och därmed inte könslönegapet på arbetsmarknaden.

 • 2011-12-07 Homosexuella jobbsökande diskrimineras

  Homosexuella är diskriminerade på arbetsmarknaden, men det finns tecken på att diskrimineringen är mindre i Sverige än i andra europeiska länder. Det verkar också som om de homosexuella möter störst svårigheter i de yrken som traditionellt associeras med deras kön. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-25 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2010

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2010” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2011-11-22 Information om ökad kontroll av vab-dagar gav högre sjukfrånvaro

  När föräldrar fick information om att deras uttag av ersättning för vård av barn (tillfällig föräldrapenning) skulle granskas hårdare minskade antalet vab-dagar. Samtidigt ökade föräldrarnas sjukdagar med 4,9 procent för sjukfall kortare än en vecka. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-18 Svenskarna har mer negativa attityder till låglöneimport av tjänster än av varor

  Att köpa billiga varor som tillverkas av utländska företag har de flesta svenskar ingenting emot. Men många har negativa attityder till att köpa billiga tjänster som utförs av utländska företags anställda på plats i Sverige. Hur det kommer sig diskuteras i en ny IFAU-rapport där nationalekonomer och psykologer samarbetat.

 • 2011-11-11 Föräldrar viktig väg till jobb

  Många ungdomar får sina första jobb på någon av föräldrarnas arbetsplatser. Det gäller framförallt de som saknar gymnasieutbildning och ungdomar med låga betyg, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-09 Många fattiga även sedan de slutat få socialbidrag

  De flesta före detta socialbidragstagare får en högre inkomst då de slutar få bidrag, men relativt många är fortsatt fattiga. De flesta som höjer sig över fattigdomsstrecket gör det via arbete, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-03 Kan omvårdnadsprogrammet fylla äldrevårdens behov?

  Gymnasieskolans omvårdnadsprogram har god genomströmning och åtta av tio är kvar i yrkesområdet efter åtta år. Ändå kan det vara svårt för ungdomsgymnasiet att fylla framförallt äldreomsorgens framtida personalbehov. Det diskuteras i en ny IFAU-rapport.

 • 2011-10-27 Föräldrar är effektivare studenter

  De som studerar på högskolan och har barn tar examen snabbare än andra studenter. Däremot finns det en grupp som oftare hoppar av. Detta visar en ny rapport från IFAU.


Publicerad av:

Jörgen Moen