Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2012-01-12 IFAU får utökat uppdrag på utbildningsområdet

  Regeringen beslutade den 12 januari att utöka IFAU:s uppdrag på utbildningsområdet från och med slutet av februari 2012. Samtidigt ändras namnet till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, med förkortning IFAU.

 • 2011-12-21 Kortvarigt ekonomiskt biståndstagande hos föräldrarna leder inte till ökat bidragsberoende hos barnen

  Barn som växer upp med en förälder som har ekonomiskt bistånd (socialbidrag) har högre sannolikhet att själv ha ekonomiskt bistånd som vuxna. Resultaten i en ny IFAU-rapport tyder på att det inte beror på själva biståndstagandet i sig utan på andra faktorer.

 • 2011-12-19 Etableringssamtal ger flyktingar tidig hjälp från Arbetsförmedlingen

  Etableringssamtal med Arbetsförmedlingen verkar ha medfört att flyktingar får snabbare hjälp. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-12-15 Den treåriga yrkesutbildningen på gymnasiet bidrog till färre unga mammor

  Kvinnor som började treåriga yrkeslinjer på gymnasiet hade i mindre utsträckning fått barn vid 20 års ålder än jämförbara kvinnor som började tvååriga yrkeslinjer. Detta visar en ny rapport från IFAU.

 • 2011-12-13 Fler kvinnliga chefer minskar inte lönegapet

  Minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor då fler kvinnor blir chefer? Nej, är slutsatsen i en ny IFAU-rapport. Chefens kön påverkar inte lönen och därmed inte könslönegapet på arbetsmarknaden.

 • 2011-12-07 Homosexuella jobbsökande diskrimineras

  Homosexuella är diskriminerade på arbetsmarknaden, men det finns tecken på att diskrimineringen är mindre i Sverige än i andra europeiska länder. Det verkar också som om de homosexuella möter störst svårigheter i de yrken som traditionellt associeras med deras kön. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-25 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2010

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2010” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2011-11-22 Information om ökad kontroll av vab-dagar gav högre sjukfrånvaro

  När föräldrar fick information om att deras uttag av ersättning för vård av barn (tillfällig föräldrapenning) skulle granskas hårdare minskade antalet vab-dagar. Samtidigt ökade föräldrarnas sjukdagar med 4,9 procent för sjukfall kortare än en vecka. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-18 Svenskarna har mer negativa attityder till låglöneimport av tjänster än av varor

  Att köpa billiga varor som tillverkas av utländska företag har de flesta svenskar ingenting emot. Men många har negativa attityder till att köpa billiga tjänster som utförs av utländska företags anställda på plats i Sverige. Hur det kommer sig diskuteras i en ny IFAU-rapport där nationalekonomer och psykologer samarbetat.

 • 2011-11-11 Föräldrar viktig väg till jobb

  Många ungdomar får sina första jobb på någon av föräldrarnas arbetsplatser. Det gäller framförallt de som saknar gymnasieutbildning och ungdomar med låga betyg, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-09 Många fattiga även sedan de slutat få socialbidrag

  De flesta före detta socialbidragstagare får en högre inkomst då de slutar få bidrag, men relativt många är fortsatt fattiga. De flesta som höjer sig över fattigdomsstrecket gör det via arbete, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-11-03 Kan omvårdnadsprogrammet fylla äldrevårdens behov?

  Gymnasieskolans omvårdnadsprogram har god genomströmning och åtta av tio är kvar i yrkesområdet efter åtta år. Ändå kan det vara svårt för ungdomsgymnasiet att fylla framförallt äldreomsorgens framtida personalbehov. Det diskuteras i en ny IFAU-rapport.

 • 2011-10-27 Föräldrar är effektivare studenter

  De som studerar på högskolan och har barn tar examen snabbare än andra studenter. Däremot finns det en grupp som oftare hoppar av. Detta visar en ny rapport från IFAU.

 • 2011-10-21 Mottagarna av ekonomiskt bistånd möter ofta flera aktörer

  En ny rapport från IFAU kartlägger mottagarna av ekonomiskt bistånd. Rapportförfattarna finner att tre fjärdedelar måste ha kontakt med olika aktörer för att få sin försörjning och att de med ekonomiskt bistånd som är inskrivna på Arbetsförmedlingen mer sällan deltar i program.

 • 2011-10-14 Barn och inkomst mitt i karriären

  Karriär och familj är resultat av viktiga livsval för både män och kvinnor. Måste vi välja mellan barn och karriär, eller kan vi ha både och?

 • 2011-10-07 Rörlig personal befordras oftare inom statsförvaltningen

  De som når de högsta chefspositionerna i statlig förvaltning har oftare än andra bytt arbetsplats inom förvaltningen eller arbetat i andra delar av offentlig sektor, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-09-20 Studiemedelssystemet påverkar studietakt och arbete

  Högskolestudenter vars föräldrar också gått på högskola har ökat studietakten efter att lånereglerna skärptes år 2001. Studenter vars föräldrar inte har en högskoleutbildning verkar däremot ha minskat studietakten, visar ny forskning från IFAU.

 • 2011-09-16 Vad vet vi om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken?

  Kunskapen om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken är fortfarande begränsad, det är huvudslutsatsen i en ny översikt från IFAU. Huvudintrycket från den relativt knapphändiga forskningen tycks vara att det vare sig finns starka positiva eller negativa effekter på arbetsmarknadsutfall av att delta i aktiviteter hos en privat aktör.

 • 2011-09-14 Arbetsmarknadseffekter av konkurrensutsättning

  Ökad konkurrens genom avregleringar har lett till fler sysselsatta i berörda branscher. Ökningen har varit störst bland utrikes födda, unga och äldre, grupper som ofta har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det finns också tecken på att lönebildningen fungerar effektivare till följd av den ökade konkurrensen, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-09-08 Sjukdom påverkar arbetsinkomsterna olika

  De som är äldre och de som saknar högskoleutbildning får störst inkomstförluster efter en plötslig sjukdom, visar en ny IFAU-rapport.


Publicerad av:

Jörgen Moen