Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2011-10-21 Mottagarna av ekonomiskt bistånd möter ofta flera aktörer

  En ny rapport från IFAU kartlägger mottagarna av ekonomiskt bistånd. Rapportförfattarna finner att tre fjärdedelar måste ha kontakt med olika aktörer för att få sin försörjning och att de med ekonomiskt bistånd som är inskrivna på Arbetsförmedlingen mer sällan deltar i program.

 • 2011-10-14 Barn och inkomst mitt i karriären

  Karriär och familj är resultat av viktiga livsval för både män och kvinnor. Måste vi välja mellan barn och karriär, eller kan vi ha både och?

 • 2011-10-07 Rörlig personal befordras oftare inom statsförvaltningen

  De som når de högsta chefspositionerna i statlig förvaltning har oftare än andra bytt arbetsplats inom förvaltningen eller arbetat i andra delar av offentlig sektor, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-09-20 Studiemedelssystemet påverkar studietakt och arbete

  Högskolestudenter vars föräldrar också gått på högskola har ökat studietakten efter att lånereglerna skärptes år 2001. Studenter vars föräldrar inte har en högskoleutbildning verkar däremot ha minskat studietakten, visar ny forskning från IFAU.

 • 2011-09-16 Vad vet vi om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken?

  Kunskapen om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken är fortfarande begränsad, det är huvudslutsatsen i en ny översikt från IFAU. Huvudintrycket från den relativt knapphändiga forskningen tycks vara att det vare sig finns starka positiva eller negativa effekter på arbetsmarknadsutfall av att delta i aktiviteter hos en privat aktör.

 • 2011-09-14 Arbetsmarknadseffekter av konkurrensutsättning

  Ökad konkurrens genom avregleringar har lett till fler sysselsatta i berörda branscher. Ökningen har varit störst bland utrikes födda, unga och äldre, grupper som ofta har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det finns också tecken på att lönebildningen fungerar effektivare till följd av den ökade konkurrensen, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-09-08 Sjukdom påverkar arbetsinkomsterna olika

  De som är äldre och de som saknar högskoleutbildning får störst inkomstförluster efter en plötslig sjukdom, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-06-16 Chansen till jobb ökar med duktig arbetsförmedlare

  Arbetssökande som får hjälp av en duktig arbetsförmedlare har större chans att få ett arbete. Sannolikheten att ha ett jobb året efter inskrivning är 13 procent högre om förmedlaren tillhör de 30 procent bästa i stället för de 30 procent sämsta. Det visar ny forskning från IFAU.

 • 2011-06-08 Dokumenterade arbetsmetoder – används och gillas av arbetsförmedlare

  För att öka effektivitet och enhetlighet använder Arbetsförmedlingen sedan 2003 en rad konkreta och dokumenterade tjänster och metoder. En ny IFAU-rapport visar att tjänsterna och metoderna är välanvända och uppskattade.

 • 2011-06-01 Hälsoeffekter av massuppsägningar och arbetslöshet

  Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid. En ny IFAU-rapport studerar 1990-talets krisår och visar att det framför allt gäller för män, och tycks bero på ökad psykisk ohälsa och alkoholmissbruk.

 • 2011-05-25 Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper de arbetslösa

  Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper arbetslösa till arbete. Även arbetsmarknadsutbildning och obligatoriska program som testar arbetsviljan hos de sökande kan vara bra. Det visar en ny IFAU-översikt av nationalekonomisk forskning om arbetsmarknadspolitik.

 • 2011-05-17 Produktiva företag betalar något högre löner

  När företagen ökar sin produktivitet stiger lönerna, men sällan med mer än en procentenhet. Lönerna reagerar mer på branschens än de enskilda företagens produktivitet. Det visas i en ny IFAU-studie.

 • 2011-04-20 Arbetslösa socialbidragstagare deltar mer sällan i arbetsmarknadspolitiska program

  Hälften av de som får försörjningsstöd (socialbidrag) är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. En ny IFAU-rapport visar bland annat att de inte deltar i Arbetsförmedlingens program lika ofta som dem med a-kassa.

 • 2011-04-05 Nya metoder för att utvärdera effekterna av arbetsmarknadspolitiska program

  Två nya rapporter från IFAU utvecklar nya metoder för att utvärdera program och använder dessa för att analysera ett danskt experiment.

 • 2011-03-02 Nitlott i barndomen – starka samband mellan barns uppväxt, hälsa och utsatthet

  Psykisk och fysisk ohälsa i barndomen ökar risken för social utsatthet som ung vuxen. Detta visas i en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-18 Mannens karriär bestämmer flytten

  Par verkar oftare flytta för mannens karriär än för kvinnans. Detta gäller dock inte i alla sammanhang, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-15 Vilka arbetsmarknadspolitiska program är bäst i lågkonjunktur?

  Arbetsmarknadsutbildning leder särskilt i lågkonjunktur till att fler får arbete än vid arbetspraktik. Men det är tveksamt om skillnaden är så stor att det motiverar den avsevärt dyrare utbildningen. Det är ett par av slutsatserna i en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-09 Undersköterskor och sjukvårdsbiträden i kristider

  De ekonomiska konsekvenserna för män som blivit friställda i samband med massuppsägningar i privat sektor är relativt väl undersökta. Men vad som hände med de många kvinnor i offentlig sektor som sades upp under 1990-talskrisen är mindre studerat. En ny rapport från IFAU fyller denna kunskapslucka. Det visar sig att effekterna finns kvar i upp till nio år, men att social- och arbetslöshetsförsäkringen givit ett gott inkomstskydd.

 • 2011-02-03 Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

  Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Men efter första barnets födelse har mamman ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappan. Skillnaden finns kvar upp till 15 år efter första barnet. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-01-13 Blandade resultat för jobbgarantin för ungdomar

  Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar gjorde att ungdomar fick jobb snabbare under 2008 men inte under 2009, visar en ny IFAU-rapport.


Publicerad av:

Jörgen Moen