Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2006-12-07 Kommunala sommarjobb hade ingen effekt på framtida inkomster

  En ny rapport från IFAU studerar den framtida inkomstutvecklingen för ungdomar som haft kommunala sommarjobb. Studien visar att kommunala sommarjobb inte ger högre framtida inkomster.

 • 2006-12-05 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2005
 • 2006-12-01 Utjämnade möjligheter efter grundskolereform i Finland

  Den grundskolereform som genomfördes i Finland på 1970-talet minskade sambandet mellan fäders och söners inkomst visar en ny studie från IFAU. Reformen liknar i många avseenden den svenska reform som genomfördes ungefär 20 år tidigare.

 • 2006-11-29 Sen skolstart ger högre utbildning men lägre livsinkomst

  Barn som börjar skolan när de är lite äldre presterar bättre och utbildar sig mer än barn som är yngre när de börjar skolan. Livsinkomsten blir dock lägre eftersom arbetsmarknadsinträdet skjuts upp. I en ny rapport från IFAU jämförs barn födda tidigt och sent på året.

 • 2006-11-23 Kartläggning av arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda

  En ny rapport från IFAU kartlägger arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda under 2005. Huvuddelen av insatserna sker inom AMV:s ordinarie programverksamhet, men det finns också en stor mängd riktade lokala projekt. Trots att flera olika aktörer satsar betydande resurser i de lokala projekten saknas dokumentation som gör det möjligt att följa upp och utvärdera insatserna.

 • 2006-10-19 Kostsamt att vänta med högre utbildning

  Den som väntar med att börja på universitet eller högskola får lägre lön efter studierna. Det tar åtminstone tio år innan den som skjuter upp sina studier ett år kommer ikapp jämförbara individer lönemässigt visar en ny rapport från IFAU.

 • 2006-10-17 Svårt att hitta effekt på sysselsättningen av sänkta arbetsgivaravgifter i Finland

  I en ny studie från IFAU studeras effekterna av ett finskt försök med sänkta arbetsgivaravgifter. Studien finner att ungefär halva sänkningen i arbetsgivaravgifter neutraliserades av ökade löner, medan det inte fanns några signifikanta effekter på sysselsättningen.

 • 2006-09-26 Stort överutnyttjande av "vård av sjukt barn"

  Förmånen ”vård av sjukt barn” (VAB) överutnyttjas. Överutnyttjandet uppgår till uppskattningsvis 22,5 procent av alla VAB-kronor. Män överutnyttjar förmånen i högre utsträckning än kvinnor. Det visar en ny studie från IFAU som genomförts i samarbete med Försäkringskassan och FUT-delegationen.

 • 2006-09-07 Ökad lönespridning mellan företag

  Lönespridningen i Sverige har ökat sedan mitten av 1980-talet. Det beror i huvudsak på skillnader mellan företag och inte på ökad lönespridning inom ett företag. Det visar en ny studie från IFAU.

 • 2006-08-31 Husligt arbete osynligt i rättsliga sammanhang

  I en ny rapport från IFAU kartläggs olika typer av hushållsnära tjänster. Arbete i arbetsgivarens hushåll befinner sig i arbetsmarknadens utkanter med osäkra anställnings- och arbetsvillkor.

 • 2006-08-23 Förlängd rätt till A-kassa gav längre arbetslöshet för äldre arbetslösa i Österrike

  En förlängd rätt till A-kassa leder till längre arbetslöshetsperioder, åtminstone för äldre arbetslösa. Pensionssystemets utformning påverkar också vilken roll A-kassesystemet spelar för äldre arbetslösa. Det visar en ny studie från IFAU, gjord på österrikiska data.

 • 2006-06-29 Försöksverksamhet gav fler invandrare arbete

  ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare” (SIN) har gjort att fler personer går via arbetspraktik till arbete, visar IFAU:s nya rapport.

 • 2006-06-02 Insatser för arbetslösa ungdomar utvärderade

  Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar i åldrarna 20 till 24 år leder till att de hittar arbeten fortare än både yngre och äldre ungdomar. Kommunala ungdomsprogram leder till jobb i mindre utsträckning än arbetsförmedlingens program. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2006-05-30 Föräldrars arbetslöshet påverkar barns betyg

  Barn får lägre betyg av att pappan blir arbetslös under gymnasietiden. Att mamman blir arbetslös ger däremot högre betyg. Det visar en ny studie från IFAU

 • 2006-05-22 Kvinnor diskrimineras när de söker arbete

  Arbetsgivare kontaktar hellre män än kvinnor, även då personerna i alla andra avseenden är identiska. Kvinnor som inte avslöjar att dom är kvinnor lyckas däremot lika bra som män med samma meriter. Det visar en ny IFAU-rapport som är den första svenska studien i sitt slag.

 • 2006-05-08 Så kan metoden intern replikation användas i utvärderingsstudier

  I en ny rapport från IFAU används två datorutbildningar som exempel på utvärderingsmetoden intern replikation.

 • 2006-04-06 Effekter av att anvisas insatser vid arbetsförmedlingen

  En anvisning till en åtgärd kan påverka utflödet ur arbetslöshet redan innan programstart. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2006-03-01 Maxtaxan inom barnomsorgen leder till att fler kvinnor arbetar

  Mödrar vars barnomsorgsavgift sänktes med 500 kronor i månaden eller mer genom maxtaxan väljer i större utsträckning att arbeta istället för att stanna hemma med barnen. Det visar en ny studie från IFAU.

 • 2006-02-23 Närheten till jobb ökar chanserna på arbetsmarknaden

  Många arbetstillfällen i närheten av bostaden ökar sannolikheten att ha ett arbete. Det visar en ny IFAU rapport som är den första svenska studien i sitt slag.

 • 2005-12-22 Minimilönerna är höga i Sverige

  De svenska minimilönerna är höga i jämförelse med andra länder och det reala värdet har ökat betydligt de senaste tio åren. Detta gäller särskilt för tjänstesektorerna. Det visar en översikt av minimilönerna från IFAU.


Publicerad av:

Jörgen Moen