Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2005-06-09 Effekter av resursförstärkningar i grundskolan utvärderade

  En IFAU-utvärdering visar att resursförstärkningar i grundskolan förbättrar studieresultaten för elever med lågutbildade föräldrar. Ingen effekt kan dock ses på den genomsnittlige elevens studieresultat.

 • 2005-06-01 Hur ska A-kassan utformas?

  Sanktionsregler i a-kassan är ett effektivt sätt att både ge ett skydd mot inkomstförluster när man förlorar jobbet och upprätthålla en individs drivkrafter att söka ett nytt jobb.

 • 2005-05-27 Bättre metoder för att analysera segregation

  Skillnader i var svenskfödda och invandrare bor och yrkesskillnader mellan män och kvinnor är exempel på aktuella segregationsfrågor. I en ny rapport från IFAU redovisas nya statistiska metoder som kan användas för att analysera vilka faktorer som bidrar till segregation.

 • 2005-05-24 Sociala experiment utan omedelbara effekter ställer stora krav på utvärderingsmetoder

  Det kan vara svårt att mäta effekten av ett socialt experiment. På grund av att övergången till arbete tar tid kräver skattningen av programeffekten flera starka antaganden och sofistikerade metoder.

 • 2005-04-26 Sambandet mellan individinkomster och utbildningsnivå i ett geografiskt område

  I en ny rapport från IFAU undersöks om den genomsnittliga utbildningsnivån i ett geografiskt område har en positiv effekt på en enskild individs årsinkomst. Enkla modeller tyder på ett starkt positivt samband. Men sambandet håller inte när man bl a tar hänsyn till geografiska skillnader i branschstruktur, antalet sysselsatta i området samt medarbetarnas utbildningsnivå.

 • 2005-04-20 Från college till arbete

  Studenter kan redan när examen börjar närma sig sätta igång att söka arbete. De kan dessutom fortsätta med detta även sedan de påbörjat sitt första arbete. I en ny rapport från IFAU tas hänsyn till detta sökbeteende när övergången från studier till arbete diskuteras. Rapporten innehåller även en tillämpning på holländska data som visar att studenterna kan öka chanserna att få jobb direkt efter examen avsevärt genom att börja söka jobb redan ett halvår innan examen.

 • 2005-04-08 Vilken betydelse har företrädesrätten enligt 25 § LAS för anställningstryggheten?

  Vid uppsägning på grund av arbetsbrist anmäler cirka två tredjedelar av arbetstagarna anspråk på företrädesrätt. Få återanställs dock, och andelen återanställda varierar mellan avtalsområdena. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2005-02-28 Omgivningen påverkar socialbidragsberoende

  Ett utbrett socialbidragstagande i omgivningen ökar risken att en enskild person också mottar socialbidrag. Sambandet är tydligt och finns i alla typer av hushåll. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2005-02-22 Ökad segregering vid betygsintagning till Stockholms gymnasieskolor

  År 2000 ändrade Stockholms kommun intagningen till gymnasiet från närhetsprincipen till betygsprincipen. Tvärtemot politikernas intentioner ökade den etniska och socioekonomiska segregeringen påvisbart. Den etniska segregeringen ökade med 80 procent. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2005-02-17 Nya metoder för att analysera osäkerhet vid utbildningsval

  Vad beror det på att studenter som avslutat samma utbildning får olika inkomster när de börjar jobba? I en färsk rapport från IFAU redovisas nya metoder för att beräkna hur stor del av inkomstspridningen som beror på faktorer som inte kunde förutses innan utbildningsvalen gjordes.

 • 2005-02-14 Decentraliseringen av den svenska skolan

  Överföringen av ansvaret för skolan från staten till kommunerna har inte inneburit att kommunernas olika ekonomiska förutsättningar påverkar lärartätheten mer. En ny rapport från IFAU drar också slutsatsen att statens möjligheter att påverka kommunernas satsningar på skolan var större via riktade statsbidrag som användes före decentraliseringen än via de generella statsbidrag som ersatte dessa.

 • 2005-01-27 Mindre bakgrundsinformation kan vara bättre än mer vid utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program

  Vid utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program försöker man i allmänhet använda all tillgänglig bakgrundsinformation. I en ny metodrapport från IFAU framhålls att om för många bakgrundsfaktorer används kan skattningen av programmets effekt bli missvisande. I rapporten föreslås två  metoder för att välja ut de lämpligaste bakgrundsfaktorerna.

 • 2005-01-25 Diskriminering eller kvalifikationsskillnader?

  Skälet till att minoriteter har lägre löner än vita i USA har främst att göra med att de har sämre kognitiva och icke-kognitiva färdigheter än vita. Relativt sett förefaller alltså diskriminering på arbetsmarknaden vara av mindre vikt. Det visar IFAU-rapporten ”Labor market discrimination and racial differences in premarket factors”.

 • 2005-01-21 Samarbete – inte en universallösning för att genomföra politiska beslut

  Samarbete mellan arbetsförmedlingar och kommuner underlättar ibland genomförandet av politiska beslut. Arbetsförmedlingar som har ett samverkansavtal med kommunen genomför aktivitetsgarantin mer i enlighet med politikernas  avsikter än förmedlingar utan avtal. Men mycket samarbete är ingen garanti för ett bra utförande. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2005-01-11 Studie om personalutbildning i teori och praktik på engelska
 • 2004-12-29 Tillfälliga arbeten slussar invandrare till fast arbete

  Att ha ett tillfälligt arbete ökar chansen att hitta ett fast arbete i framtiden. Särskilt viktigt verkar det vara för invandrare. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar den holländska arbetsmarknaden.

 • 2004-12-28 Invandrade akademiker som lärare i den svenska skolan

  Invandrade arbetslösa akademiker som fått svensk lärarbehörighet för grund- respektive gymnasieskolan anställs främst på invandrartäta skolor och ses av skolledarna framför allt som en resurs för invandrade elever. Detta framgår av en IFAU-rapport som bygger på en undersökning av 28 invandrade arbetslösa akademiker och ett stort antal skolledare i Sydsverige.

 • 2004-12-22 Anställningsstöd gav jobb

  Anställningsstöd för långtidsarbetslösa har hjälpt de arbetslösa att hitta ett jobb snabbare än de annars skulle ha gjort. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2004-12-21 Vad styr arbetsförmedlarna?

  I en ny IFAU-rapport undersöks hur arbetsförmedlare ser på hur regeringen och Ams styr deras arbete. Framför allt undersöks arbetsförmedlarnas syn på de kvantitativa mätbara mål som finns för arbetet.

 • 2004-12-16 Kunskapslyftet kan ha gett manliga deltagare jobb och påverkat arbetsgivarnas rekryteringar

  Kunskapslyftet kan ha haft viss påverkan på de manliga deltagarnas möjligheter att få jobb men det ledde troligtvis inte till högre lön. Det kan också ha påverkat arbetsgivarnas rekryteringsbeteende så att de med treårig gymnasieutbildning trängt undan dem med kortare utbildning.


Publicerad av:

Jörgen Moen