Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2005-10-03 Förvärvsavbrott ger sämre läsförståelse och lägre lön

  Förvärvsavbrott påverkar humankapitalet negativt. Enligt en ny IFAU-rapport är det en delförklaring till varför arbetslöshet och föräldraledighet ger sämre löneutveckling.

 • 2005-09-21 Val av högskola viktigare för män än för kvinnor

  Det spelar roll för dina inkomster vid vilken högskola du har studerat och vilken inriktning du har läst. Sambandet mellan lärosäte och framtida inkomst är tydligast för män. En förklaring är att män flyttar mer än kvinnor. Detta framgår av en ny IFAU-rapport.

 • 2005-09-12 Den kommunala aktiveringspolitiken av arbetslösa socialbidragstagare i praktiken

  Det praktiska genomförandet av aktiveringskraven för arbetslösa socialbidragstagare kan skilja sig ifrån lagens formella intentioner och personalens egen beskrivning av verksamheten. Det framkommer i en ny IFAU-rapport.

 • 2005-07-06 Spridningen i permanent inkomst påverkar brottsligheten

  En ökad spridning i permanent inkomst leder till ökad brottslighet. En ökad spridning i tillfälliga inkomster leder dock inte till motsvarande effekt.

 • 2005-07-01 Friårets arbetsmarknadseffekter utvärderade

  Anställda som varit friårslediga får lägre lön när de återgår till arbetet än de skulle ha haft om de inte varit friårslediga. Ledigheterna påverkar inte sjukfrånvaron, men kan leda till pensionering vid lägre ålder. Friårsvikarierna stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom vikariaten. Det visar IFAU:s utvärdering av friåret.

 • 2005-06-30 Kommunala arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar mellan 18 och 24 år

  En ny rapport från IFAU presenterar beskrivande statistik om ungdomsåtgärderna kommunalt ungdomsprogram och ungdomsgarantin.

 • 2005-06-28 Effekter av skärpt kontroll och hot om sänkt a-kassa

  Ökad kontroll av kraven på sökaktivitet i kombination med hot om sänkt a-kassa kan kraftigt öka chansen att få jobb för vissa grupper. Det visar erfarenheter från bl a Holland och Schweiz.

 • 2005-06-23 Varför har personer med liknande utbildning olika inkomst?

  Inte bara intelligens utan även en persons uppfattning om den egna prestationsförmågan påverkar inkomsten.

 • 2005-06-21 Sjukfrånvaron ökar då kravet på läkarintyg mildras

  I ett experiment senarelades kravet på läkarintyg med en vecka. Resultatet blev att antalet sjukfrånvarodagar ökade med i genomsnitt 6,6 procent. Effekten var större för män än för kvinnor. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2005-06-13 En granskning av arbetsförmedlingens klassificeringar av arbetshandikapp

  Sannolikheten för att en arbetssökande ska klassas som arbetshandikappad ökar med längden på arbetslösheten. Eftersom sannolikheten ökar på ett sätt som inte kan förklaras med sämre faktisk hälsa kan arbetsförmedlingens klassificeringar av arbetshandikapp ifrågasättas.

 • 2005-06-09 Effekter av resursförstärkningar i grundskolan utvärderade

  En IFAU-utvärdering visar att resursförstärkningar i grundskolan förbättrar studieresultaten för elever med lågutbildade föräldrar. Ingen effekt kan dock ses på den genomsnittlige elevens studieresultat.

 • 2005-06-01 Hur ska A-kassan utformas?

  Sanktionsregler i a-kassan är ett effektivt sätt att både ge ett skydd mot inkomstförluster när man förlorar jobbet och upprätthålla en individs drivkrafter att söka ett nytt jobb.

 • 2005-05-27 Bättre metoder för att analysera segregation

  Skillnader i var svenskfödda och invandrare bor och yrkesskillnader mellan män och kvinnor är exempel på aktuella segregationsfrågor. I en ny rapport från IFAU redovisas nya statistiska metoder som kan användas för att analysera vilka faktorer som bidrar till segregation.

 • 2005-05-24 Sociala experiment utan omedelbara effekter ställer stora krav på utvärderingsmetoder

  Det kan vara svårt att mäta effekten av ett socialt experiment. På grund av att övergången till arbete tar tid kräver skattningen av programeffekten flera starka antaganden och sofistikerade metoder.

 • 2005-04-26 Sambandet mellan individinkomster och utbildningsnivå i ett geografiskt område

  I en ny rapport från IFAU undersöks om den genomsnittliga utbildningsnivån i ett geografiskt område har en positiv effekt på en enskild individs årsinkomst. Enkla modeller tyder på ett starkt positivt samband. Men sambandet håller inte när man bl a tar hänsyn till geografiska skillnader i branschstruktur, antalet sysselsatta i området samt medarbetarnas utbildningsnivå.

 • 2005-04-20 Från college till arbete

  Studenter kan redan när examen börjar närma sig sätta igång att söka arbete. De kan dessutom fortsätta med detta även sedan de påbörjat sitt första arbete. I en ny rapport från IFAU tas hänsyn till detta sökbeteende när övergången från studier till arbete diskuteras. Rapporten innehåller även en tillämpning på holländska data som visar att studenterna kan öka chanserna att få jobb direkt efter examen avsevärt genom att börja söka jobb redan ett halvår innan examen.

 • 2005-04-08 Vilken betydelse har företrädesrätten enligt 25 § LAS för anställningstryggheten?

  Vid uppsägning på grund av arbetsbrist anmäler cirka två tredjedelar av arbetstagarna anspråk på företrädesrätt. Få återanställs dock, och andelen återanställda varierar mellan avtalsområdena. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2005-02-28 Omgivningen påverkar socialbidragsberoende

  Ett utbrett socialbidragstagande i omgivningen ökar risken att en enskild person också mottar socialbidrag. Sambandet är tydligt och finns i alla typer av hushåll. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2005-02-22 Ökad segregering vid betygsintagning till Stockholms gymnasieskolor

  År 2000 ändrade Stockholms kommun intagningen till gymnasiet från närhetsprincipen till betygsprincipen. Tvärtemot politikernas intentioner ökade den etniska och socioekonomiska segregeringen påvisbart. Den etniska segregeringen ökade med 80 procent. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2005-02-17 Nya metoder för att analysera osäkerhet vid utbildningsval

  Vad beror det på att studenter som avslutat samma utbildning får olika inkomster när de börjar jobba? I en färsk rapport från IFAU redovisas nya metoder för att beräkna hur stor del av inkomstspridningen som beror på faktorer som inte kunde förutses innan utbildningsvalen gjordes.


Publicerad av:

Jörgen Moen