Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2003-10-20 Nya metoder för att mäta hur mycket eleverna lär sig i skolan

  Utbildning har större betydelse för människors kunskaper än vad en del forskare tidigare hävdat. I genomsnitt medför ett års studier en förbättring av resultaten på olika kunskapstester med omkring 5 procent. Störst tycks effekten vara vid lägre utbildningsnivåer samt för personer med sämre förkunskaper. Det visar IFAU-rapporten ”The effect of schooling and ability on achievement test scores”.

 • 2003-10-14 Viktigt att informera om arbetsmarknadspolitiska program och att programmens framgång bedöms så att behövande grupper inte missgynnas

  I IFAU-rapporten ”The determinants of participation in a social program: Evidence from a prototypical job training program” studeras deltagandet i ett stort amerikanskt arbetsmarknadspolitiskt program. Trots programmets storlek visade det sig att inom en grupp individer som var behöriga kände en majoritet inte till att programmet existerade. Och bland de behöriga som ansökte om att få delta framkom det att låg utbildning minskade chansen att faktiskt påbörja programmet, liksom att ha låg inkomst och vara färgad eller spansktalande.

 • 2003-10-10 Förbättrade kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare med lediga platser ger högre löner

  Snabbare och effektivare kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare med lediga jobb medför inte bara att lediga platser tillsätts fortare utan också att lönenivån stiger. Det framgår av IFAU-rapporten ”The effect of search frictions on wages”. Rapporten visar att om alla kontakthinder elimineras medför detta en engångshöjning av företagens medellöner på cirka 10 procent.

 • 2003-07-31 Målkonflikter vid rekrytering av arbetshandikappade till Samhall

  Samhall är ett statligt företag som sysselsätter personer med fysiska och psykiska handikapp. Staten har formulerat ett antal kvantitativa mål för verksamheten. Personer med intellektuella, psykiska och multipla handikapp ska prioriteras. Företaget ska också vara lönsamt och en viss andel av personalen ska varje år övergå till sysselsättning utanför Samhall. Detta kan leda till målkonflikter. Personer med svåra arbetshandikapp kan dels förväntas vara mindre produktiva än andra och dels ha större svårigheter att få jobb utanför Samhall, vilket minskar lönsamhet och personalomsättning. Målen rörande lönsamhet och personalomsättning kan alltså medföra att Samhall väljer att anställa personer med små eller inga handikapp.

 • 2003-07-04 Arbetsmarknadspolitiskt kalendarium II
 • 2003-05-26 Ny metod för att studera effekter av utbildning
 • 2003-05-14 Gymnasieskolans yrkesutbildning inför ett vägval

  Gymnasiekommittén föreslår en ännu starkare betoning av förberedelse för högre studier, på bekostnad av arbetslivs- och yrkesförberedelse på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Utifrån ett historiskt jämförande perspektiv är det troligt att detta vidgar utbildningsklyftorna och ytterligare försvårar ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Det framgår av IFAU-rapporten ”Grundläggande yrkesutbildning och övergången skola-arbetsliv – en jämförelse mellan olika utbildningsmodeller”.

 • 2003-04-17 Redovisningspraxis koncentrerar företagens personalutbildning till högkonjunkturår

  Företagen spenderar mera på personalutbildning under högkonjunkturår än i lågkonjunkturperioder, trots att det under högkonjunktur är svårare och dyrare att avvara personal i produktionen.  En förklaring kan vara att redovisnings­praxis försvårar personalutbildning i lågkonjunktur. Det visar IFAU-­­rapporten ”Employer-sponsored training in stabilisation and growth policy perspectives”.

 • 2003-04-10 Friårsvikarier rekryteras ofta bland korttidsarbetslösa

  Friårsvikarierna är ofta arbetssökande med en relativt stark ställning på arbetsmarknaden, vilket ökar friårsförsökets direkta kostnad. Bland de friårslediga är kvinnor, offentliganställda och personer utan högskoleutbildning överrepresenterade i förhållande till övriga sysselsatta. Det visar rapporten "Friåret ur ett arbetsmarknadsperspektiv - delrapport 1" från IFAU.

 • 2003-04-07 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik
 • 2003-03-28 Viktigt för flyktingar möta god arbetsmarknad

  Flyktingar drabbas långsiktigt av att komma till en ogynnsam arbetsmarknad. Detta gäller både på den nationella och den lokala nivån. Det visar rapporten ”Spelar när och var någon roll? Arbetsmarknadslägets betydelse för invandrares inkomster” från IFAU.

 • 2003-03-18 Effekterna på geografisk rörlighet skiljer sig mellan arbetsmarknadspolitiska program

  En jämförelse mellan tre olika arbetsmarknadspolitiska program visar att deltagare i arbetsmarknadsutbildning hade högre sannolikhet för flyttning och för pendling  jämfört med deltagare i arbetslivsutveckling och beredskapsarbete. Det visar IFAU-rapporten ”Labour market programmes and geographical mobility: migration and commuting among programme participants and openly unemployed”, skriven av Urban Lindgren och Olle Westerlund.

 • 2003-03-14 AMS-åtgärder minskade flyttar till jobb

  Sannolikheten att flytta till ett jobb utanför den ursprungliga bostadsregionen minskade efter deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Det visar IFAU-rapporten ”Employment, mobility, and active labor market programs”, skriven av Peter Fredriksson och Per Johansson.

 • 2003-03-07 Att förstärka incitamenten i a-kassan
 • 2003-02-27 Kritisk diskussion av populär utvärderingsmetod
 • 2003-02-21 Diskrimineringslagar dåligt skydd när invandrare förlorar sina jobb

  Diskrimineringslagstiftningen spelar sällan någon roll för invandrares möjligheter att behålla sina anställningar. Det visar IFAU-rapporten ”Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen”. Rapporten har skrivits av Catharina Calleman, Umeå universitet.

 • 2003-02-03 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2000 och 2001
 • 2003-01-28 Arbetslösa en resurs för skolan

  Möjligheten att engagera deltagare i arbetsmarknadspolitiska program i den kommunala verksamheten har lett till en högre servicenivå i den kommunala skolan. Det visar Eva Mörk i den första studien i ämnet: IFAU-rapporten ”De arbetsmarknadspolitiska programmens effekt på den kommunala skolan”.

 • 2003-01-20 Att utvärdera ett program som inte har en given starttidpunkt
 • 2002-11-13 Minimilöner påverkar sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen

  Högre minimilöner för hotell- och restauranganställda leder till att fler förlorar sina jobb. Stödet för att lägre minimilöner stimulerar till nyanställningar är dock inte lika entydigt. Detta konstaterar Per Skedinger i rapporten ”Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants” från IFAU.


Publicerad av:

Jörgen Moen