Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2003-05-14 Gymnasieskolans yrkesutbildning inför ett vägval

  Gymnasiekommittén föreslår en ännu starkare betoning av förberedelse för högre studier, på bekostnad av arbetslivs- och yrkesförberedelse på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Utifrån ett historiskt jämförande perspektiv är det troligt att detta vidgar utbildningsklyftorna och ytterligare försvårar ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Det framgår av IFAU-rapporten ”Grundläggande yrkesutbildning och övergången skola-arbetsliv – en jämförelse mellan olika utbildningsmodeller”.

 • 2003-04-17 Redovisningspraxis koncentrerar företagens personalutbildning till högkonjunkturår

  Företagen spenderar mera på personalutbildning under högkonjunkturår än i lågkonjunkturperioder, trots att det under högkonjunktur är svårare och dyrare att avvara personal i produktionen.  En förklaring kan vara att redovisnings­praxis försvårar personalutbildning i lågkonjunktur. Det visar IFAU-­­rapporten ”Employer-sponsored training in stabilisation and growth policy perspectives”.

 • 2003-04-10 Friårsvikarier rekryteras ofta bland korttidsarbetslösa

  Friårsvikarierna är ofta arbetssökande med en relativt stark ställning på arbetsmarknaden, vilket ökar friårsförsökets direkta kostnad. Bland de friårslediga är kvinnor, offentliganställda och personer utan högskoleutbildning överrepresenterade i förhållande till övriga sysselsatta. Det visar rapporten "Friåret ur ett arbetsmarknadsperspektiv - delrapport 1" från IFAU.

 • 2003-04-07 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik
 • 2003-03-28 Viktigt för flyktingar möta god arbetsmarknad

  Flyktingar drabbas långsiktigt av att komma till en ogynnsam arbetsmarknad. Detta gäller både på den nationella och den lokala nivån. Det visar rapporten ”Spelar när och var någon roll? Arbetsmarknadslägets betydelse för invandrares inkomster” från IFAU.

 • 2003-03-18 Effekterna på geografisk rörlighet skiljer sig mellan arbetsmarknadspolitiska program

  En jämförelse mellan tre olika arbetsmarknadspolitiska program visar att deltagare i arbetsmarknadsutbildning hade högre sannolikhet för flyttning och för pendling  jämfört med deltagare i arbetslivsutveckling och beredskapsarbete. Det visar IFAU-rapporten ”Labour market programmes and geographical mobility: migration and commuting among programme participants and openly unemployed”, skriven av Urban Lindgren och Olle Westerlund.

 • 2003-03-14 AMS-åtgärder minskade flyttar till jobb

  Sannolikheten att flytta till ett jobb utanför den ursprungliga bostadsregionen minskade efter deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Det visar IFAU-rapporten ”Employment, mobility, and active labor market programs”, skriven av Peter Fredriksson och Per Johansson.

 • 2003-03-07 Att förstärka incitamenten i a-kassan
 • 2003-02-27 Kritisk diskussion av populär utvärderingsmetod
 • 2003-02-21 Diskrimineringslagar dåligt skydd när invandrare förlorar sina jobb

  Diskrimineringslagstiftningen spelar sällan någon roll för invandrares möjligheter att behålla sina anställningar. Det visar IFAU-rapporten ”Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen”. Rapporten har skrivits av Catharina Calleman, Umeå universitet.

 • 2003-02-03 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2000 och 2001
 • 2003-01-28 Arbetslösa en resurs för skolan

  Möjligheten att engagera deltagare i arbetsmarknadspolitiska program i den kommunala verksamheten har lett till en högre servicenivå i den kommunala skolan. Det visar Eva Mörk i den första studien i ämnet: IFAU-rapporten ”De arbetsmarknadspolitiska programmens effekt på den kommunala skolan”.

 • 2003-01-20 Att utvärdera ett program som inte har en given starttidpunkt
 • 2002-11-13 Minimilöner påverkar sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen

  Högre minimilöner för hotell- och restauranganställda leder till att fler förlorar sina jobb. Stödet för att lägre minimilöner stimulerar till nyanställningar är dock inte lika entydigt. Detta konstaterar Per Skedinger i rapporten ”Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants” från IFAU.

 • 2002-10-09 Oklara effekter av uppskattat projekt i Rinkeby

  Både deltagare och personal var nöjda med verksamheten inom projektet Rinkeby Arbetscentrum som inriktade sig på långtidsarbetslösa invandrare. Däremot är det osäkert om projektet ökade chanserna till jobb eller utbildning. Detta konstaterar forskarna Lennart Hallsten, Kerstin Isaksson och Helene Andersson i rapporten ”Rinkeby Arbetscentrum – verksamhetsidéer, genomförande och sysselsättningseffekter av ett projekt för långtidsarbetslösa invandrare” från IFAU.

 • 2002-09-18 Sjukförsäkringens utformning har betydelse för sjukfrånvaron

  Spelar kostnaden för att vara sjukskriven någon roll för hur länge man är borta från arbetet? Skiljer sig kvinnors och mäns sjukskrivningar åt? Beror en minskning i antalet sjukdagar på minskad sjukersättning eller ökad arbetslöshet? Dessa frågor studeras i två rapporter från IFAU: ”Assessing the effect of public policy on worker absenteeism” (även publicerad i ”Journal of Human Resources”) och ”Economic incentives and gender differences in work absence behavior” av Per Johansson och Mårten Palme samt Göran Broström (medförfattare till den sistnämnda rapporten).

 • 2002-08-30 Lönesänkningar ovanliga

  Lönesänkningar är långt ovanligare i Sverige än i andra länder. Det visas i IFAU-rapporten ”Wage policy and endogenous wage rigidity: a representative view from the inside” av Jonas Agell och Helge Bennmarker. Forskarna spårar denna brist på flexibilitet till en kombination av institutionella faktorer (LAS och kollektivavtalens utformning), och mer allmängiltiga faktorer som har att göra med att många företag är rädda för att löneflexibilitet och lönesänkningar leder till dålig arbetsmoral och hög personalomsättning. Rapporten baseras på enkätsvar från 885 svenska personalchefer.

 • 2002-06-26 Ingen effekt av Utvecklingsgarantin för ungdomar

  Utvecklingsgarantin infördes 1998 för att förhindra arbetslösa ungdomar att passiviseras. Målet var att alla arbetslösa ungdomar inom 100 dagar skulle erbjudas arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I forskningsrapporten ”Does early intervention help the unemployed youth?” visar författarna, Kenneth Carling och Laura Larsson vid IFAU, att Utvecklingsgarantin inte blev till någon hjälp för ungdomarna.

 • 2002-06-25 Nittiotalets arbetsmarknadspolitik gav lägre arbetslöshet men också färre jobb

  En aktiv arbetsmarknadspolitik av det slag som bedrevs i Sverige under 1990-talet är ingen ”underkur” mot arbetslösheten. Detta visas i en rapport från IFAU författad av Lars Calmfors, Anders Forslund och Maria Hemström. Rapporten ”Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter?” sammanfattar forskningen om den svenska arbetsmarknadspolitikens effekter på arbetslöshet och sysselsättning.

 • 2002-04-18 Positiva effekter av utbildningsvikariat

  Utvärderingar av aktiva arbetsmarknadsprogram har i regel förmedlat en dyster bild beträffande en framtida ökning av sysselsättningsmöjligheterna för deltagarna. Utbildningsvikariat tycks i detta avseende dock ha varit en relativt framgångsrik arbetsmarknadsåtgärd. Detta visar resultaten i "An evaluation of the Swedish trainee replacement schemes" – en forskningsrapport från IFAU av Hans Sacklén.


Publicerad av:

Jörgen Moen