Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2001-08-01 Inget stöd för arbetstidsförkortning som medel mot arbetslöshet

  Lönekraven stiger när arbetstiden förkortas. Detta tyder på att en arbetstidsförkortning inte bör ses som ett sätt att långsiktigt minska arbetslösheten. Resultaten redovisas i den första svenska individdatastudien om effekter på löner och faktisk arbetstid av en arbetstidsförkortning: IFAU-rapporten ”Arbetstidsförkortning, löner och arbetslöshet – en studie på svenska individdata” av Oskar Nordström Skans

 • 2001-07-02 Hur effektiva är svenska arbetsmarknadsprogram?

  Arbetslösheten i Sverige ökade kraftigt i början av 1990-talet, det gjorde också omfattningen på de arbetsmarknadspolitiska programmen. Nu först kan vi börja säga något om vilka långsiktiga effekter de aktiva åtgärderna haft. Deltagande i program kan sägas både ha förkortat och förlängt deltagarnas tid i arbetslöshet. Detta visar resultaten i ”An evaluation of the active labour market programmes in Sweden” – en forskningsrapport från IFAU, författad av Barbara Sianesi, University College London.

 • 2001-06-28 Varför läggs arbetsplatser ned?

  Sannolikheten för att en arbetsplats inom industrin läggs ned påverkas av de anställdas egenskaper, arbetsplatsens och teknologins ålder, konkurrenssituationen i branschen samt av det regionala arbetsmarknadsläget. Detta visar resultaten i "Determinants of plant closures in Swedish manufacturing" - en forskningsrapport från IFAU, författad av Fredrik Andersson och Altin Vejsiu.

 • 2001-06-19 Arbetsgivare underskattar funktionshindrades arbetsförmånga

  Av de arbetsgivare som anställt funktionshindrade anser 86 procent att det fungerat lika bra eller bättre än vad de trott från början. Främsta anledningen är att den anställdes arbetskapacitet visat sig vara högre än förväntat. Det är en av slutsatserna i forskningsrapporten ”Funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga – ett arbetsgivarperspektiv”, författad av Helena Knutsson och Kristian Persson.

 • 2001-06-13 Missförstånd uppstår lätt när kvinnor kommer i kontakt med arbetsmarknadsåtgärder

  När kvinnor från landsorten mister arbetet och kommer i kontakt med arbetsmarknadspolitiken uppstår lätt målkonflikter och missförstånd, visar rapporten ”Flöde eller rundgång”. Kvinnorna själva beskriver ofta en livssituation där förvärvsarbete är en av många delar som måste anpassas till varandra. Arbetsmarknadspolitiken har däremot endast ett mål, förvärvsarbete.

 • 2001-06-11 Arbetskraftsbrist störst i offentlig sektor

  Forskningsrapporten ”Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende” visar att de flesta rekryteringar sker via informella kontakter, att arbetskraftsbristen är störst i offentlig sektor och att arbetsgivarna hanterar bristsituationer i stor utsträck­ning genom övertid och omfördelning av arbetsuppgifter.

 • 2001-03-29 Praktik leder snabbare till jobb än arbetsmarknadsutbildning

  Praktik med vanliga arbetsuppgifter, snarare än yrkesinriktad utbildning, är viktigt för att arbetsmarknadsåtgärder ska leda till arbete.

 • 2001-02-01 Tidsbegränsade anställningar – språngbräda till fast jobb?

  För kvinnor, personer med låg utbildning och utländskt medborgarskap kan tidsbegränsade anställningar vara en återvändsgränd. Också säsongs- och behovsanställda riskerar att den tidsbegränsade anställningen varvas med andra tidsbegränsade anställningar och perioder av arbetslöshet. Helt annorlunda är situationen för män med hög utbildning och svenskt medborgarskap. De har haft det lättare att få fast jobb efter en tidsbegränsad anställning.

 • 2001-01-15 Hur mycket pengar vill kommuninvånarna spendera på skola?

  I sin forskningsrapport undersöker Åsa Ahlin och Eva Johansson invånarnas inställning till kommunalt tillhandahållen skola. De har bland annat studerat hur efterfrågan på skola påverkas då inkomster och skatt ökar. De har också jämfört sina resultat med de som funnits i studier på amerikanska data.


Publicerad av:

Jörgen Moen