Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2002-02-12 Arbetsmarknadspolitiska program främjar arbetskraftsutbudet

  Fler personer i arbetsmarknadspolitiska program leder till ett ökat arbetskraftsutbud. Fler lediga platser ökar också arbetskraftsutbudet, medan ökad arbetslöshet minskar arbetskraftsutbudet. Resultaten finns i en ny forskningsrapport: Do labor market programs affect labor force participation? Den är författad av Kerstin Johansson vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU. Studien, med fokus på programmens effekt på arbetskraftsutbudet under 1990-talet, är den första i sitt slag.

 • 2002-02-01 Aktiv arbetsmarknadspolitik eller skattelättnader för anställda? - lärdomar från reformer i Storbritannien

  Ekonomiska sporrar i form av skattelättnader kan vara effektiva för att främja arbete på kort sikt. De fungerar även bland lågutbildade och socialbidragsberoende personer med liten arbetslivserfarenhet. För ungdomar kan intensifierad arbetsförmedlingsverksamhet öka chanserna att få ett jobb. Detta visar IFAU-rapporten ”Active labour market policy vs employment tax credits: lessons from recent UK reforms” av Richard Blundell och Costas Meghir (University College London och Institute for Fiscal Studies).

 • 2001-12-17 Funktionshindrade i Sverige: Stor andel i arbetskraften och i arbetsmarknadsåtgärder

  Arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionshinder inom OECD-länderna varierar kraftigt. Detta visar en omfattande studie av Anders Bergeskog, IFAU. För första gången presenteras också jämförbar statistik för i vilken utsträckning personer med funktionshinder deltar i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program eller har förtidspension.

 • 2001-11-02 Erfarenheter från försök med utbildning av anställda

  Åtta av tio arbetsgivare tycker att Swit-utbildningar hjälpt dem i deras brist på IT-kompetens. Det visar en ny undersökning från IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ”Att utbilda dem som har jobb – exemplet Swit”, av Sara Martinson.

 • 2001-10-18 Anställningsstöden i praktiken

  Åtta av tio deltagare i anställningsstöd är nöjda med åtgärden, men samtidigt tycker hälften att stöden inte underlättat för dem att få ett osubventionerat jobb.

 • 2001-09-19 Landsmän och jobb lockar invandrare

  Närheten till landsmän och andra invandrare är viktiga faktorer när flyktingar väljer bostadsort i Sverige. Förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden har också betydelse. Det visar den första svenska studien i sitt slag – ”Now and forever? Initial and subsequent location choices of immigrants” av Olof Åslund vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

 • 2001-08-10 Invandrare drabbades hårt av 90-talskrisen

  Den ekonomiska krisen under 1990-talets första del drabbade den utrikes födda befolkningen hårdare än den svenskfödda. Sysselsättningen och den genom­snittliga förvärvsinkomsten sjönk mer bland invandrare än infödda svenskar. Det framkommer i en ny rapport från IFAU som skrivits av Per-Anders Edin och Olof Åslund på uppdrag av den statliga ”Kommittén Välfärdsbokslut”.

 • 2001-08-01 Inget stöd för arbetstidsförkortning som medel mot arbetslöshet

  Lönekraven stiger när arbetstiden förkortas. Detta tyder på att en arbetstidsförkortning inte bör ses som ett sätt att långsiktigt minska arbetslösheten. Resultaten redovisas i den första svenska individdatastudien om effekter på löner och faktisk arbetstid av en arbetstidsförkortning: IFAU-rapporten ”Arbetstidsförkortning, löner och arbetslöshet – en studie på svenska individdata” av Oskar Nordström Skans

 • 2001-07-02 Hur effektiva är svenska arbetsmarknadsprogram?

  Arbetslösheten i Sverige ökade kraftigt i början av 1990-talet, det gjorde också omfattningen på de arbetsmarknadspolitiska programmen. Nu först kan vi börja säga något om vilka långsiktiga effekter de aktiva åtgärderna haft. Deltagande i program kan sägas både ha förkortat och förlängt deltagarnas tid i arbetslöshet. Detta visar resultaten i ”An evaluation of the active labour market programmes in Sweden” – en forskningsrapport från IFAU, författad av Barbara Sianesi, University College London.

 • 2001-06-28 Varför läggs arbetsplatser ned?

  Sannolikheten för att en arbetsplats inom industrin läggs ned påverkas av de anställdas egenskaper, arbetsplatsens och teknologins ålder, konkurrenssituationen i branschen samt av det regionala arbetsmarknadsläget. Detta visar resultaten i "Determinants of plant closures in Swedish manufacturing" - en forskningsrapport från IFAU, författad av Fredrik Andersson och Altin Vejsiu.

 • 2001-06-19 Arbetsgivare underskattar funktionshindrades arbetsförmånga

  Av de arbetsgivare som anställt funktionshindrade anser 86 procent att det fungerat lika bra eller bättre än vad de trott från början. Främsta anledningen är att den anställdes arbetskapacitet visat sig vara högre än förväntat. Det är en av slutsatserna i forskningsrapporten ”Funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga – ett arbetsgivarperspektiv”, författad av Helena Knutsson och Kristian Persson.

 • 2001-06-13 Missförstånd uppstår lätt när kvinnor kommer i kontakt med arbetsmarknadsåtgärder

  När kvinnor från landsorten mister arbetet och kommer i kontakt med arbetsmarknadspolitiken uppstår lätt målkonflikter och missförstånd, visar rapporten ”Flöde eller rundgång”. Kvinnorna själva beskriver ofta en livssituation där förvärvsarbete är en av många delar som måste anpassas till varandra. Arbetsmarknadspolitiken har däremot endast ett mål, förvärvsarbete.

 • 2001-06-11 Arbetskraftsbrist störst i offentlig sektor

  Forskningsrapporten ”Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende” visar att de flesta rekryteringar sker via informella kontakter, att arbetskraftsbristen är störst i offentlig sektor och att arbetsgivarna hanterar bristsituationer i stor utsträck­ning genom övertid och omfördelning av arbetsuppgifter.

 • 2001-03-29 Praktik leder snabbare till jobb än arbetsmarknadsutbildning

  Praktik med vanliga arbetsuppgifter, snarare än yrkesinriktad utbildning, är viktigt för att arbetsmarknadsåtgärder ska leda till arbete.

 • 2001-02-01 Tidsbegränsade anställningar – språngbräda till fast jobb?

  För kvinnor, personer med låg utbildning och utländskt medborgarskap kan tidsbegränsade anställningar vara en återvändsgränd. Också säsongs- och behovsanställda riskerar att den tidsbegränsade anställningen varvas med andra tidsbegränsade anställningar och perioder av arbetslöshet. Helt annorlunda är situationen för män med hög utbildning och svenskt medborgarskap. De har haft det lättare att få fast jobb efter en tidsbegränsad anställning.

 • 2001-01-15 Hur mycket pengar vill kommuninvånarna spendera på skola?

  I sin forskningsrapport undersöker Åsa Ahlin och Eva Johansson invånarnas inställning till kommunalt tillhandahållen skola. De har bland annat studerat hur efterfrågan på skola påverkas då inkomster och skatt ökar. De har också jämfört sina resultat med de som funnits i studier på amerikanska data.


Publicerad av:

Jörgen Moen