Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Utdelade bidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd som har möte under andra halvan av november. Nästa ansökningsperiod avslutas den 1 oktober 2017.

2017

Skogman Thoursie Peter, Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen. Spelar permanent eller temporärt uppehållstillstånd någon roll för språkinlärning och utbildnings-framgång? 240 000 kronor

Nyman Pär, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Hur information om ekonomiska incitament påverkar föräldraledighet och arbetsutbud. 1 065 000 kronor

Herzfeld Olsson Petra, Uppsala universitet, Juridiska institutionen. Högkvalificerade arbetskraftsmigranters anställningsvillkor. 800 000 kronor.

Egebark Johan, Institutet för Näringslivsforskning. Effekter av höjda arbetsgivaravgifter för unga. 500 000 kronor

Rathelot Roland, University of Warwick, Dep of Economics. Can automatic recommendations improve the labor market outcomes of Swedish job seekers? 1 258 000 kronor

Larsson Taghizadeh Jonas, Uppsala universitet, Inst. för Bostads- och urbanforskning. Long term effects of school closures on student achievement and university attendance in Sweden. 963 000 kronor

Lundin Andreas, Karolinska Institutet, Inst. för folkhälsovetenskap. Effekten av förlängd skolgång: intelligens, utbildningsval, jobb och död i ett socialt experiment. 435 000 kronor

Mickwitz Larissa, Stockholms universitet, Inst. för pedagogik och didaktik. Att bli "svensk lärare" – En studie av snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. 1 189 000 kronor

Dietrichson Jens, SFI – The Danish National Centre for Social Research. Evaluation of a multi-sensory reading program for at-risk children in kindergarten and first grade. 815 000 kronor

Tidigare forskningsbidrag - 2016 

Pfann Gerard, Institutet för Social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Direct and Indirect Employment Effects of Firing Costs in Swedish Firms. 1 074 000 kronor 

Wahlström Ninni, Linnéuniversitetet. Kommuner - självständiga aktörer i utbildningsreformer? 800 000 kronor.

Lundh Christer, Göteborgs universitet, Ekonomi och samhälle. Economic assimilation of immigrants arriving from highly-developed countries: The case of German immigrants in Sweden and the US. 560 000 kronor 

Player-Koro Catarina, Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.  Förstelärare i matematik - en studie av effekter på undervisning och utveckling av matematikundervisning. 550 000 kronor. 

Ulmestig Rickard, Linnéuniversitetet. Att beskriva och identifiera deltagare för att skatta effekter av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 498 00 kronor för 2016 och 253 000 kronor för 2017.

Jansson Olle, Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen. Migranter, intressen och reglerade yrken i svensk sjukvård, en studie av organiserade intressegruppers inflytande på regleringar som påverkar immigrerande läkare och sjuksköterskors möjligheter att få svensk yrkeslegitimation. 443 000 kronor 

Adman Per, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Are immigrants being discriminated when choosing schools for their Children? A field experiment of Communication between public officials and ordinary citizens. 311 000 kronor för 2016 och 644 000 kronor för 2017. Under förutsättning att etikprövningen godkänns. 

Mörk Eva, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen Kan utbildning kompensera för andra miljökomponenter? 250 000 för 2016 och 250 000 för 2017

Tidigare forskningbidrag - 2015  

Rense Nieuwenhuis,  Institutet för social forskning vid Stockholm universitet, har beviljats 514 500 kronor under 2015 för ett projekt där relationen melan aktiv arbetsmarknadspolitik och arbetslöshet inom EU jämförs.

Kåre Vernby,  Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har beviljats 714 100 kronor under 2015 för att undersöka om arbetsgivare diskriminerar arbetssökande utan svenskt medborgarskap.

Anne Boschini, Avdelningen för nationalekonomi vid Linköpings universitet, har beviljats 413 800 kronor under 2014 för att undersöka långsiktiga effekter av att avlägga högskoleexamen under lågkonjunktur.

Mattias Engdahl, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, har beviljats 548 000 kronor för 2015 och 492 000 kronor för 2016 för ett projekt om ungas etablering på arbetsmarknaden.

Martin Nordin, Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, har beviljats 318 500 kronor för 2015 och 318 500 kronor för 2016 för ett projekt där han skattar effekterna av högskolebehörighet på individens arbetsmarknadsutfall och hälsa.

Johan Samuelsson, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet, har under 2015 beviljats 939 400 kronor för ett projekt om lärares administration och dokumentation.

John Östh, Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, har beviljats 560 300 kronor under 2015 och 779 400 kronor under 2016 för att undersöka vad som påverkar elevers val av skolor.

Dessutom har Birgitta Eriksson, vid Karlstads universitet, under 2015 beviljats 100 000 kronor till tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv.

Tidigare forskningsbidrag - 2014

Tobias Karlsson, Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet, har beviljats 231 000 kronor under 2014 och 235 000 kronor under 2015 för ett projekt om sjukfrånvaro innan den allmänna sjukförsäkringen infördes. Han ska särskilt studera könsskillnader i frånvaron.

Sven Hellroth, Ekonomisk-historia institutionen vid Stockholms universitet, har beviljats 426 000 kronor under 2014 för ett projekt om aktivitetsrapporter från arbetssökande som en datakälla för forskningen.

Gun Johansson, Centrum för arbets- och miljömedicin, har beviljats 589 000 kronor för 2014 och 411 000 kronor för 2015 för ett projekt om vilka som anställer personer med hög sjukfrånvaro.

Per Krusell, IIES vid Stockholms universitet har beviljats 70 000 kronor under 2013 för ett projekt om mått på vakanser och vad de fångar.

Örjan Edström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, har beviljats 669 000 kronor i medel under 2014 för ett projekt om fri rörlighet inom EU och rättigheter till sociala förmåner.

Björn Hinnerich, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har beviljats 300 000 kronor för ett projekt om betydelsen av olika huvudmäns och konkurrensens betydelse för skolresultat.

Sven Oskarsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har beviljats 500 000 kronor för 2014 och 500 000 för 2015 för ett projekt om gymnasie- och högskolereformers effekter på politiskt deltagande. 

Pia Skott, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, har beviljats 639 000 kronor för 2014 och 759 000 för 2015. Hon ska forska om effekter av den statliga rektorsutbildningen.

Gissur Erlingsson, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, har beviljats medel för ett projekt om högskolepedagogiska kurser är ett bra verktyg för att göra universitetslärare till bättre pedagoger.


Publicerad av:

Jörgen Moen

Senast uppdaterad:

2016-10-28