Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Upphandling

På denna sida hittar du pågående anbudsförfrågningar från IFAU. All upphandling genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Hur lämnar jag anbud?

Anbud ska lämnas i förseglat kuvert och vara tydligt märkt med upphandlingens namn och diarienummer.  Du kan inte lämna anbud via fax eller e-post. Anbud som inte inkommer enligt ovan ogiltigförklaras.

Skicka anbud till:

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 Uppsala

Du kan under kontorstid (9.00–15.00) lämna anbudet i vår reception, Kyrkogårdgatan 6, Uppsala. Tänk på att handlingarna ska vara oss tillhanda senast sista anbudsdagen.

Vi annonserar våra upphandlingar på Visma TendSign

Pågående upphandling

Enkätundersökning för att studera individers kunskaper kring privatekonomi, med ett fokus på pension och det svenska pensionssystemet, dnr 54/2017, se förfrågningsunderlag.
Anbud ska vara IFAU tillhanda senast 2017-07-10

Inkomna frågor om pågående upphandling:

Fråga: Hur ställer vi frågor kring upphandlingen och tar del av svar från andras frågor? Hittar inte att detta görs i Tendsign, eller?
Svar: Frågor ställs till Mattias Nordin via e-post. Anonymiserade frågor och svaren till dessa publiceras på IFAU:s hemsida.

Fråga:Var på hemsidan hittar vi det? Är det här: http://www.ifau.se/sv/Om-IFAU/Upphandling/?
Svar: Ja.

Fråga: Har vi uppfattat det rätt att det ska göras ett första utskick med endast brev. Andra kommande utskick med både brev och enkät samt svarskuvert, stämmer det?
Svar: Missivbrevet bör skickas ut separat vid första kontakten. Det är upp till anbudsgivaren att ange om enkät och svarsenkät ska skickas ut vid varje påföljande utskick. Anbudsgivaren ska kunna göra trovärdigt att den valda utformningen av påminnelser genererar en god svarsfrekvens.

Fråga: ”Anbudet ska utformas enligt bifogad specifikation” – vad menar ni med det? Finns en mall att använda eller kan vi använda valfritt format?
Svar: Med ”bifogad specifikation” avses kravspecifikationen som finns i upphandlingsunderlaget.

Fråga: När är sista dag för att ställa frågor?
Svar: För att möjliggöra anbudsgivare att ta del av frågorna är sista dag att ställa frågor den 4 juli.

Fråga: Vilken svarsfrekvens förväntar ni er?
Svar: Det är svårt att ge en exakt siffra på vad vi förväntar oss. Men en rimlig uppskattning är att få en svarsfrekvens på 40 procent, med en målsättning att nå upp till 50 procent. Det är viktigt att anbudsgivaren kan påvisa trovärdigheten i sin uppskattade svarsfrekvens.

Fråga: Ska urval kontrolleras mot SPAR inför varje utskick?
Svar:
Något sådant krav finns inte. Det är upp till anbudsgivaren att fatta beslut kring detta utifrån hur man tror att det påverkar svarsfrekvens.

Fråga: Jag har läst igenom underlaget och undrar om denna enkät har genomförts
tidigare år?
Svar: Nej, detta är första gången som denna enkät genomförs.

Fråga: Hur utvärderas anbuden med avseende på kvalitet och pris?
Svar: I utvärdering av anbuden kommer det i första hand bedömas om anbuden uppnår god kvalitet (1 i förfrågningsunderlaget).
I bedömning av kvalitet kommer den förväntade svarsfrekvensen att bedömas. Detta kommer att göras utifrån enkätundersökningens upplägg (såsom antal påminnelser och på vilket sätt de genomförs) samt utifrån referenser från tidigare genomförda forskningsinriktade undersökningar eller motsvarande. Det är därför viktigt att anbuden innehåller en detaljerad beskrivning av hur undersökningen planeras genomföras.
Bland de anbud som trovärdigt kan visa att en god svarsfrekvens kan förväntas uppnås kommer pris (2 i förfrågningsunderlaget) att bedömas utifrån kostnader för de bruttourvalsstorlekar som framgår enligt kravspecifikationen. För varje given bruttourvalsstorlek kommer det lägsta priset vara avgörande. Därefter antas det anbud som har den största bruttourvalsstorleken och som faller inom ramen för tillgängliga medel för enkäten.

Fråga: I förfrågningsunderlaget anges att: I offerten ska priset anges för fyra olika bruttourvalsstorlekar: 6 000, 8 000, 10 000 och 12 000.Är det även okej att age pris utifrån hur många påstötningar som görs samt vilken svarsfrekvens som förväntas utifrån de olika antalen påstötningar? Alltså att ni helt enkelt får en matris med priser, inte enbart utifrån urvalsstorlekarna, utan även utifrån antal påtryckningsförsök och förväntad svarsfrekvens?

Svar: Ja, det går bra.

Fråga: Stämmer det att nedan intyg inte behöver bifogas anbudet i första skedet utan ska överlämnas på specifik begäran i ett senare skede om så begärs?

Som underlag för ovanstående prövning ska följande handlingar (eller likvärdigt) överlämnas på begäran: • intyg som visar att anbudsgivare och ev. underleverantör är registrerad enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, • att svensk anbudsgivare och ev. underleverantör är registrerad för betalning av mervärdesskatt och F-skatt.

Svar: Det stämmer. Intyg behöver inte bifogas anbudet, men ska överlämnas på begäran.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2017-06-26