Avvägningar i arbetslöshetsförsäkringens utformning

Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av det sociala trygghetssystemet i de flesta utvecklade länder. En omfattande litteratur har betonat vikten av att ersättningssystemet utformas med hänsyn till de olika risker som uppstår vid ofrivillig arbetslöshet och samtidigt beaktar potentiella moral hazard-effekter. Samtidigt har andra förmodligen viktiga aspekter av arbetslöshetsförsäkringens utformning - till exempel dess betydelse för integration, hälsa och välbefinnande - fått mindre uppmärksamhet inom forskningen.


I det här fokusområdet genererar vi ny forskning om arbetslöshetsförsäkringens utformning och avvägningen mellan att å ena sidan främja arbetstagares och deras familjers sociala och ekonomiska välbefinnande, och å andra sidan begränsa snedvridande effekter. I och med detta bidrar vi med att öka kunskapen om arbetslöshetsförsäkringens utformning och dess olika effekter på arbetsmarknaden så som beteenden för jobbsökande, omställning, integration, hälsa eller sidoeffekter på andra socialförsäkringar.

Medverkande

Jan Sauermann, Jonas Cederlöf, Lutz Gschwind, Sebastian Butschek, Hanna Mühlrad, Lisa Laun och Anna Sjögren