Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

06 juli 2021

Skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat minskar när de växer upp i en miljö som premierar ambition och konkurrens. Det visar en ny IFAU-studie.

16 juni 2021

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Det visar en ny rapport från IFAU.

15 juni 2021

Ungefär var tionde svensk ungdom varken arbetar eller studerar. Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade. En ny rapport från IFAU beskriver utvecklingen under de senaste 20 åren.

08 juni 2021

Arbetsförmedlingens snabbspår för nyanlända med bristyrken hade flera utmaningar under sina första år. Det visar en ny IFAU-rapport som bygger på intervjuer med arbetsförmedlare.

14 april 2021

En ny IFAU-rapport studerar Arbetsförmedlingens försöksverksamhet med den nya matchningstjänsten Krom.

15 februari 2021

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen år 2007 ledde till att framförallt utrikes födda arbetstagare fick ett försämrat försäkringsskydd. Det visar en ny IFAU-rapport skriven av Lutz Gschwind vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Läs alla nyheter

Aktuellt i debatten


Hälsoeffekter av arbetslöshet

Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid....

IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet

Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggnin...

Om pensioner och äldres arbetskraftsdeltagande

Äldre kvinnor och män deltar i högre utsträckning i arbetskraften idag jämfört med slutet av...

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre...

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar...

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar?

Vi sammanfattar en del av vår forskning om sjukförsäkringar, med fokus på varför sjukskrivningarn...

Nytt i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar