Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

20 december 2021

Matematiklyftet höjde elevers matematikresultat på låg- och mellanstadiet. Men svagare elever gynnades inte. Det visar en utvärdering från IFAU.

17 december 2021

I tre nya Working paper från IFAU studeras lönebildning på olika sätt

08 december 2021

De som jobbar på ett högproduktivt företag får i genomsnitt högre inkomst. Sambandet är särskilt tydligt för utrikes födda, men i jämförelse med inrikes födda arbetar de oftare i lågproduktiva företag och byter inte lika ofta till arbetsgivare med högre produktivitet, visar en ny studie från IFAU.

03 december 2021

De högre behörighetskraven till gymnasieskolans yrkesprogram ökade andelen elever på introduktionsprogrammen, samt studiesvaga pojkars sannolikhet att komma in i aktivitetsersättningssystemet. Det visar en ny rapport från IFAU.

15 november 2021

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

29 oktober 2021

Under den första pandemivåren 2020 försämrades situationen på arbetsmarknaden mest för yngre och utrikes födda. Det visar en ny rapport från IFAU.

Läs alla nyheter

Aktuellt i debatten


Om ungdomsarbetslöshet

Vår forskning om ungdomsarbetslöshet visar att ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid, men att...

Hälsoeffekter av arbetslöshet

Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid....

IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet

Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggnin...

Om pensioner och äldres arbetskraftsdeltagande

Äldre kvinnor och män deltar i högre utsträckning i arbetskraften idag jämfört med slutet av...

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre...

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar...

Nytt i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar