Meddelanden

17 december 2021

I tre nya Working paper från IFAU studeras lönebildning på olika sätt

08 december 2021

De som jobbar på ett högproduktivt företag får i genomsnitt högre inkomst. Sambandet är särskilt tydligt för utrikes födda, men i jämförelse med inrikes födda arbetar de oftare i lågproduktiva företag och byter inte lika ofta till arbetsgivare med högre produktivitet, visar en ny studie från IFAU.

03 december 2021

De högre behörighetskraven till gymnasieskolans yrkesprogram ökade andelen elever på introduktionsprogrammen, samt studiesvaga pojkars sannolikhet att komma in i aktivitetsersättningssystemet. Det visar en ny rapport från IFAU.

15 november 2021

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

15 oktober 2021

De anställda ökar sin produktivitet när konkurrensen från utlandet ökar, men de får inte högre lön. Ett nytt Working paper från IFAU av Charlotte Paulie från Uppsala universitet studerar hur löneandelen utvecklas.

 

04 oktober 2021

Kvinnors löner och inkomster halkar efter mäns sedan de fått barn. För en mindre grupp av socioekonomiskt svagare kvinnor kan sämre hälsa efter graviditet och förlossning vara en delförklaring. Det visar en ny tvärvetenskaplig litteraturgenomgång från IFAU.

03 september 2021

Ett nytt Working paper från IFAU visar att den sociala rörligheten varierar mellan svenska kommuner. Rörligheten minskar under lågkonjunkturer, vilket framförallt drabbar unga vuxna vars föräldrar har låga inkomster.

06 juli 2021

Skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat minskar när de växer upp i en miljö som premierar ambition och konkurrens. Det visar en ny IFAU-studie.