Remissvar

Forskningsområden

Visar 1-10 utav 302 Remisser


 • En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen
  DNR: 83/2023
  Sammanfattning IFAU uppfattar att en särskild registerlag underlättar ISF:s tillämpning av rådande rätt. IFAU anser också att det är viktigt att ISF genom en registerlag ges förutsättningar att...
  Remisställare: Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se

 • Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
  DNR: 79/2023
  Sammanfattning IFAU har inga åsikter om förstärkningen av jobbskatteavdraget. IFAU tillstyrker förslaget om att indexera jobbskatteavdraget för äldre. IFAU tillstyrker förslaget att justera åldersg...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se   

 • Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån
  DNR: 77/2023
  Sammanfattning IFAU tillstyrker förslaget i promemorian. Diskussion Alla typer av ersättningar för arbete – oavsett om de är kontanta eller in natura – bör i möjligaste mån beskattas likformigt. De...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se   

 • Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt
  DNR: 78/2023
  Sammanfattning IFAU har inga starka åsikter i frågan, men lutar åt att det är rimligt med en sjuårsgräns. Diskussion Tidsgränsen för skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se   

 • Större flexibilitet i föräldrapenningen – utökade möjligheter att använda dubbeldagar
  DNR: 66/2023
  IFAU svarar utifrån vårt uppdrag att utvärdera arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen och vår ambition att leverera goda kunskapsunderlag baserade på forskning. Sammanfattning IFAU har utifrå...
  Remisställare: Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se maria.lidstrom@regeringskansliet.se

 • Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar
  DNR: 80/2023
  IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU delar bedömnin...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

 • Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)
  DNR: 18/2023
  IFAU svarar utifrån vårt uppdrag att utvärdera åtgärder inom utbildningsväsendet och vår ambition att leverera goda kunskapsunderlag baserade på forskning. Sammanfattning IFAU är positiv till...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet  u.remissvar@regeringskansliet.se

 • Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
  DNR: 45/2023
  IFAU har granskat Skolverkets Förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 med utgångspunkt i vårt uppdrag att utvärdera åtgärder inom utbildningsväsendet och vår...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

 • Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53)
  DNR: 246/2022
  Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53) IFAU svarar på remissen om betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag utifrån vårt uppdrag...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

 • En ny lag om stöd vid korttidsarbete (SOU 2022:65)
  DNR: 238/2022
  IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Sammanfattning IFAU...
  Remisställare: Finansdepartementet 103 33 Stockholm  fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 • ...