Långtidsutredningen Finanspolitik, SOU 2023:85

Diarienummer: DNR 41/2024

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.iea.ef@regeringskansliet.se

IFAU har läst remissen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

IFAU har inga synpunkter på behovet av ett ramverk för finanspolitisk konjunkturstabilisering, eller på utformningen av detsamma. Vi noterar dock att utredningen tämligen översiktligt behandlar arbetsmarknads- och utbildningspolitiken som finanspolitiska instrument för konjunkturstabilisering (avsnitt 9). Det hade varit intressant med en utförligare diskussion om dessa centrala politikområdens roll och funktion i relation till ramverket. 

I det här ärendet har vik. generaldirektör Martin Söderström beslutat.