Forskning

Vår forskning syftar till att leverera bästa möjliga kunskapsunderlag för frågor som direkt eller indirekt berör våra forskningsområden. Vi studerar konsekvenserna av olika policyalternativ via direkta utvärderingar och skapar också en ökad förståelse för politikens förutsättningar via studier av hur för politiken relevanta sammanhang fungerar.

Verksamheten är till största delen statligt finansierad genom vårt förvaltningsanslag. Delar av verksamheten finansieras via anslag som IFAU:s forskare söker i konkurrens med andra forskare.

Våra fyra uppdrag beslutas av regeringen och finns i vår instruktion.

  • Uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vi följer upp och utvärderar nya och gamla arbetsmarknadspolitiska program. Vi studerar också effekter av arbetslöshetsförsäkringens utformning. Hur program påverkar deltagarnas inkomst och sysselsättning är viktigt. Analyserna görs för olika grupper (t.ex. kvinnor och män, inrikes- och utrikes födda samt hög- och lågutbildade). IFAU sammanställer också forskningsöversikter om arbetsmarknadspolitikens effekter.
  • Studier av arbetsmarknadens funktionssätt rör främst lönebildning, arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan. Vad påverkar dessa och vilka blir effekterna för särskilt utsatta grupper?
  • Utvärdering av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet. Vi utvärderar ungdoms- och vuxenutbildning. Vi studerar också hur olika åtgärder påverkar individers studieresultat och framtida arbetsmarknadsutfall. I analyserna studeras särskilt effekterna för män och kvinnor, olika åldersgrupper och personer med olika social bakgrund.
  • Utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden. Vi studerar till exempel vilka effekter socialförsäkringarnas ersättningsnivåer eller rehabiliteringsinsatser får på deltagarnas hälsa och återgång till arbete.

Vi bedriver även en rad metodprojekt. Vi har delat in de fyra uppdragen i 16 forskningsområden.

Projekt

Vi har interna projekt som drivs av IFAU-anställda forskare och externa projekt som drivs av forskare som har forskningsbidrag från oss. Ansökan om forskningsbidrag sker i konkurrens. Myndighetschefen fattar beslut efter förslag från det vetenskapliga rådet. IFAU:s forskare och utredare tar ofta initiativ till projekt. Vi prioriterar efter hur mycket (lite) kunskap det finns om en fråga, om det är möjligt att göra en trovärdig utvärdering samt tar hänsyn till hur central frågan är för samhället. En del av projekten är också direkta uppdrag från regeringen.

Data

IFAU arbetar mycket med pseudonymiserade personuppgifter. Uppgifterna skyddas av dataskyddsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Information om behandling av personuppgifter för forskningsändamål står i IFAU:s Integritetspolicy.

Kvalitetssäkring av publikationer

IFAU publicerar framförallt working papers och rapporter. Våra working papers ska hålla en vetenskaplig nivå motsvarande det internationella forskarsamhällets. Som regel skickas varje working paper till en referee-bedömd tidskrift. De svenska rapporterna kan antingen sammanfatta ett working paper eller vara en egen produkt. Vi har både intern och extern granskning av våra rapporter och working papers innan publicering. Varje rapport och working paper ska enligt våra riktlinjer:

  • Seminariebehandlas vid IFAU och i normalfallet minst en annan akademisk miljö.
  • Innan publikation vara granskade av en extern och en intern referee. Dessutom ska publikationen vara godkänd av en ansvarig redaktör.

Internationella kontakter

Medarbetarna på IFAU deltar regelbundet i internationella konferenser, forskarna har också flera band till viktiga internationella forskningsmiljöer och publicerar i vetenskapliga tidskrifter. Vi tar också emot många internationella gästforskare och flera forskare är affilierade till institutet. 

 

Kontakt

Om du har frågor om hur vår forskning bedrivs och hur vi arbetar med kvalitetssäkring är du välkommen att höra av dig till kommunikationsansvarig Sara Martinson.