De flesta människor ser sin egen och sina närståendes hälsa som det viktigaste i livet. Från ett ekonomiskt perspektiv kan sjukdom och ohälsa medföra att individen får en nedsatt arbetsförmåga och utebliven inkomst. Samhället får samtidigt ökade direkta kostnader för socialförsäkring, vård, och rehabilitering, och indirekta kostnader för lägre produktion av varor och tjänster.

Idag står en relativt stor del av arbetskraften utanför arbetsmarknaden på grund av nedsatt arbetsförmåga. En intressant översikt ges i rapporten Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Att verka för en god hälsa och motverka ohälsa hos befolkningen i arbetsför ålder är därför av stor vikt både för individen och för att möta de finansiella utmaningar som välfärdssystemen står inför.

En ökad kunskap om sambanden mellan hälsa och arbetsmarknadssituation ökar samhällets möjligheter att tidigare identifiera grupper som riskerar att drabbas av hälsoproblem och också att utforma insatser och därmed stärka utsatta gruppers möjligheter på arbetsmarknaden. För en del av dem som redan står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetsoförmåga kan istället olika former av arbetslivsinriktad rehabilitering krävas för att möjliggöra en återgång till arbetsmarknaden.

Vår forskning om hälsa och rehabilitering rör bland annat i)hur arbetslöshet och sjukfrånvaro kan påverka hälsa och välbefinnande hos individer och deras familjemedlemmar, ii)hur långa sjukperioder kan undvikas genom yrkesinriktad rehabilitering, samt iii)hur individers hälsa påverkar produktivitet och arbetskraftsdeltagande hos både dem själva och deras familjer.

Nya working papers