Dödlighet och sjuklighet hos arbetstagare i krympande yrken

Författare: Sofia Hernnäs, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:5

Kan långvarig stress i form av att ens yrke minskar leda till sjuklighet eller till och med död? I denna rapport undersöks detta med hjälp av svenska registerdata kombinerat med amerikanska data på yrkesförändringar över 30 års tid. Jag undersöker huruvida de arbetstagare som erfar att deras yrke minskar har högre dödlighet och är mer inlagda på sjukhus än de vars yrke inte minskar. Mer specifikt tittar jag på dödlighet och sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar, självmord, samt alkohol- och drogrelaterade orsaker. Resultaten visar att de som 1985 arbetade i yrken som sedermera minskade kraftigt löpte 5–11 procent högre risk att dö under de efterföljande 30 åren, jämfört med lika gamla, liknande arbetstagare i yrken som inte minskade. Män erfor 7–14 procent högre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar om de var i minskande yrken, medan risken för kvinnor att dö i självmord eller av alkohol- eller drogrelaterade orsaker ökade med 31–37 procent. Risken ökade mest för arbetstagare som var lägst betalda i sina yrken.