Externfinansierad forskning

Forskarna på IFAU söker även projektmedel i konkurrens med andra. Här redovisar vi pågående program och projekt som drivs med externa bidrag. Vissa av bidragen omfattar även forskare utanför IFAU.

Programstöd

Åldrande och hälsa: Effekterna av en åldrande befolkning: ett livscykelperspektiv på arbete, pension, boende och hälsa
Programstöd från Forte

Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna?
Programstöd från Forte

Projektbidrag

Forte

Långsiktiga effekter och fördelningseffekter av arbetsmarknadspolitiska program
Forskningsprojekt på tre år, 2 240 000 kr

Vad påverkar möjligheten att bli självförsörjande? - En studie av äldre arbetslösa och socialbidragsmottagare
Tvåårigt postdoc-bidrag, 1 600 000 kr

Socialförsäkring, arbetsmarknad och äldres utträde från arbetslivet
Tvåårigt postdoc-bidrag, 1 600 000 kr 

Ekonomiska analyser av nätverk på arbetsmarknaden
Forskningsprojekt på tre år, 4 100 000 kr

Barn och jobb eller karriär och barn?  Mäns och kvinnors barnafödande och karriärmönster på en föränderlig arbetsmarknad?
Forskningsprojekt på tre år, 3 300 000 kr

Nyanlända i skolan: Effekter på humankapialutveckling, skolor och
segregation
Beviljade forskningsmedel: 4 950 000

Försäkringskassan

Föräldrapenning och nyanlända familjers integration i arbetsliv och förskola
Forskningsprojekt på två år, 1 521 490kr

Nordforsk

Skapande, bevarande och utveckling av vuxnas färdigheter i de nordiska länderna
Forskningsprojekt på tre år, 6 700 000  NOK, varav 1 600 000 NOK avser svenska forskare

Vetenskapsrådet

Sociala gradienter och social rörlighet: Familjebakgrund, barns hälsa och humankapitalutveckling
Forskningsprojekt på tre år, 4 500 000 kr.

Utjämning av barns livschanser? Stora svenska reformer i förskola och grundskola och dess effekter på social rörlighet
Forskningsprojekt på fyra år, 4 060 000 kr

Svenska förskolereformers effekter på barns skolresultat
Forskningsprojekt på fem år, 6 199 000 kr

Vilken betydelse har ekonomiska incitament för valet till högre utbildning?
Forskningprojekt på tre år, 4 558 000 kr

Kan mera naturvetenskap i förskollärarutbildningen påverka dagisbarnens attityder, skolresultat och studieinriktning?
Forskningsprojekt på fyra år, 5 334 000 kr

Riksbankens jubileumsfond 

Utdelningsskatters effekter på skatteplanering, investeringar och sysselsättning
1 796 000,00