Externfinansierad forskning

Forskarna på IFAU söker även projektmedel i konkurrens med andra. Här redovisar vi pågående program och projekt som drivs med externa bidrag. Vissa av bidragen omfattar även forskare utanför IFAU.

Programstöd

En breddad analys av välfärdssystemets betydelse för ett hållbart arbetsliv
Programstöd från Forte 

Åldrande och hälsa: Effekterna av en åldrande befolkning: ett livscykelperspektiv på arbete, pension, boende och hälsa
Programstöd från Forte

Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna?
Programstöd från Forte

Projektbidrag

Forte

Hur påverkar den höjda arbetslöshetsförsäkringen jobbsökandet, omställning och integration?
Forskningsprojekt 5 000 000

Hur påverkas förvaltningspolitiska värden av AI? En studie av professionalism och ansvarsutkrävande i praktisk arbetsmarknadspolitik
Forskningsprojekt 4 982 000 kr 

Långsiktiga effekter och fördelningseffekter av arbetsmarknadspolitiska program
Forskningsprojekt på tre år, 2 240 000 kr

Vad påverkar möjligheten att bli självförsörjande? - En studie av äldre arbetslösa och socialbidragsmottagare
Tvåårigt postdoc-bidrag, 1 600 000 kr

Socialförsäkring, arbetsmarknad och äldres utträde från arbetslivet
Tvåårigt postdoc-bidrag, 1 600 000 kr 

Ekonomiska analyser av nätverk på arbetsmarknaden
Forskningsprojekt på tre år, 4 100 000 kr

Barn och jobb eller karriär och barn?  Mäns och kvinnors barnafödande och karriärmönster på en föränderlig arbetsmarknad?
Forskningsprojekt på tre år, 3 300 000 kr

Nyanlända i skolan: Effekter på humankapitalutveckling, skolor och
segregation
Beviljade forskningsmedel: 4 950 000

Försäkringskassan

Föräldrapenning och nyanlända familjers integration i arbetsliv och förskola
Forskningsprojekt på två år, 1 521 490kr

Nordforsk

Skapande, bevarande och utveckling av vuxnas färdigheter i de nordiska länderna
Forskningsprojekt på tre år, 6 700 000  NOK, varav 1 600 000 NOK avser svenska forskare

Vetenskapsrådet

Sociala gradienter och social rörlighet: Familjebakgrund, barns hälsa och humankapitalutveckling
Forskningsprojekt på tre år, 4 500 000 kr.

Utjämning av barns livschanser? Stora svenska reformer i förskola och grundskola och dess effekter på social rörlighet
Forskningsprojekt på fyra år, 4 060 000 kr

Svenska förskolereformers effekter på barns skolresultat
Forskningsprojekt på fem år, 6 199 000 kr

Vilken betydelse har ekonomiska incitament för valet till högre utbildning?
Forskningprojekt på tre år, 4 558 000 kr

Kan mera naturvetenskap i förskollärarutbildningen påverka dagisbarnens attityder, skolresultat och studieinriktning?
Forskningsprojekt på fyra år, 5 334 000 kr

Riksbankens jubileumsfond 

Kontroll av privata utförare av arbetsmarknadspolitiken
3 200 000 kr

Utdelningsskatters effekter på skatteplanering, investeringar och sysselsättning
1 796 000 kr

Research council of Norway 

Etablering eller återvändande? Insatser, ambitioner och arbetsmarknadsutfall för ukrainska flyktingar i de nordiska länderna. 
Forskningsprojekt på fem år, 409 000 NOK