Forskningssammanfattningar

Vi sammanfattar flera rapporter som behandlar samma ämne, indelat i våra forskningsområden arbetsmarknad, socialförsäkringar och utbildning.

Arbetsmarknad

Hälsoeffekter av arbetslöshet
Alkoholrelaterad dödlighet och psykiska problem i massuppsägningarnas spår.  

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden  
Män och kvinnor i Sverige arbetar ungefär lika mycket idag, men det finns också flera skillnader på män och kvinnors arbetsmarknad. 

Ungdomsarbetslöshet
Vår forskning om ungdomsarbetslöshet visar att ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid, men att effekten kan vara bestående.

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden.
IFAU har i flera rapporter studerat hur de som invandrar lyckas och vad som påvkerkar utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden.

Diskriminering på arbetsmarknaden 
Äldre, utrikes födda och överviktiga - många grupper drabbas av diskriminering på arbetsmarknaden. 

Om sommarjobbens betydelse.
Kontakter verkar vara viktiga för ungdomars väg till arbetsmarknaden, men kvaliteten på sommarjobbet tycks också spela roll.

A-kassa, löner och arbetslöshet
Vi har gjort flera rapporter om hur lön, a-kassa och arbetslöshetstid hänger samman.

Jobbskatteavdraget för yngre och äldre
Jobbskatteavdraget är svårt att utvärdera, men de indicier som finns tyder på att det kan ha effekt. De sänkta arbetsgivaravagifterna för ungdomar har dock haft små effekter.

Arbetslösa med ekonomiskt bistånd
IFAU har gjort en rad rapporter om arbetslösa med försörjningsstöd (socialbidrag)

Om jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
IFAU har följt upp garantierna i ett antal rapporter.

Om pensioner och äldres arbetskraftsdeltagande
Äldre deltar mer i arbetskraften idag än tidigare och vi lever allt längre. Hur ser sambandet ut? 

Om privat arbetsförmedling och kompletterande aktörer
IFAU har men har givit ut flera rapporter där vi behandlar privat arbetsförmedling och kompletterande aktörer.

Socialförsäkringar

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar mellan olika perioder? 
Vi sammanfattar en del av vår forskning om sjukförsäkringar, med fokus på varför sjukskrivningarna varierar mellan åren

Arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringar är ett av IFAU:s forskningsområden. Varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och om  rehabiliteringsgarantin fungerar är två frågor som får svar.

Utbildning

Effekter av treårigt yrkesgymnasium - innan yrkesgymnasiet förlängdes genomfördes ett försök runt om i landet. Vår forskning visar att det tredje året fått olika effekter för olika grupper. 

Boendesegregation, skolsegregation, fritt skolval och familjebakgrundens betydelse.

Om betygsinflation 
IFAU har skrivit ett par rapporter som tar upp betygsinflation ur olika aspekter.

Årssammafattningar

Under ett antal år sammanfattade vi översiktligt vår forskning utifrån olika teman - till exempel arbetsmarknad, hälsa, utbildning och kvinnors arbetskraftsdeltagande. Det görs inte längre. 

IFAU under 2018

IFAU under 2017

IFAU under 2016

IFAU under 2015

IFAU under 2014

IFAU under 2013

IFAU under 2012

IFAU under 2011